Fort

Algemene voorwaarden

 1. Fort Advocaten N.V. – Fort – is een naamloze vennootschap naar Nederlands recht. Fort stelt zich de uitoefening van de advocatuur en het verrichten van aanverwante werkzaamheden ten doel. Fort houdt kantoor in Amsterdam.
 2. Tegenover de opdrachtgever – cliënt – geldt uitsluitend Fort als opdrachtnemer. Dat geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat de opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De toepasselijkheid van artikel 7:404 BW (dat een regeling geeft voor het geval het de bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgeoefend) en artikel 7:407 lid 2 BW (dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor situaties waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven) is uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. De persoon die direct of indirect aandeelhouder is van Fort en die professionele werkzaamheden verricht voor Fort kan door Fort worden aangeduid als “partner” of “vennoot”. De als zodanig aangeduide persoon handelt bij de uitoefening van zijn professionele werkzaamheden uitsluitend voor rekening en risico van Fort.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende en vervolgopdrachten. Cliënten worden in dat geval bekend verondersteld met de toepasselijke algemene voorwaarden van Fort.
 5. Iedere aansprakelijkheid van Fort is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van een door haar gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat krachtens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar komt.
 6. Fort is bevoegd bij haar dienstverlening diensten van derden te betrekken. Fort zal daarbij zoveel mogelijk van tevoren overleggen met cliënt. Fort is echter nimmer aansprakelijk voor tekortkomingen en onrechtmatige daden van derden. Fort is door cliënt gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens cliënt te aanvaarden en cliënt vrijwaart Fort tegen alle aanspraken van derden.
 7. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW, vervalt het recht op schadevergoeding 12 maanden nadat de schadetoebrengende gebeurtenis is ontdekt of redelijkerwijs ontdekt had moeten worden en in ieder geval 24 maanden nadat de schadetoebrengende gebeurtenis heeft plaatsgevonden.
 8. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zal het honorarium worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met periodiek door Fort vast te stellen uurtarieven exclusief BTW.
 9. De door Fort voor cliënt betaalde (on)kosten – waaronder bijvoorbeeld belaste en onbelaste verschotten – zullen naast het honorarium periodiek in rekening worden gebracht. Ter dekking van de algemene kantoorkosten is Fort gerechtigd een bepaald percentage van het honorarium exclusief BTW in rekening te brengen. De door Fort gemaakte reiskosten worden aan cliënt doorberekend via een vast bedrag exclusief BTW per kilometer.
 10. Indien cliënt niet binnen de betalingstermijn van 14 dagen betaalt of een verlangd voorschot niet heeft voldaan, is Fort gerechtigd haar werkzaamheden direct op te schorten of te staken, zonder dat Fort daarbij aansprakelijk is voor enige schade die daardoor ontstaat.
 11. Indien cliënt nalaat binnen twee maanden na declaratiedatum schriftelijk bezwaar te maken tegen de hoogte van het in rekening gebrachte honorarium, althans tegen de hoogte van de declaratie in het algemeen, staat daarmee de declaratie onherroepelijk vast.
 12. Indien er bij de opdracht gecommuniceerd wordt met behulp van elektronische middelen, zoals e-mail en andere vormen van dataverkeer, erkennen partijen dat daar risico’s aan kleven zoals, maar niet beperkt tot, vervorming, vertraging, verdwijning en virussen. Fort is niet aansprakelijk voor eventuele schade die daaruit voortvloeit, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld. Zowel Fort als cliënt zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht kan worden doen of nalaten ter voorkoming van voornoemde risico’s.
 13. Op deze algemene voorwaarden kunnen zich ook die natuurlijke en rechtspersonen beroepen die direct of indirect aan Fort zijn verbonden, waaronder uitdrukkelijk bedoeld alle werknemers en opdrachtnemers van Fort, en op enigerlei wijze bij de dienstverlening door of vanwege Fort zijn betrokken. Dit is een onherroepelijk derdenbeding in de zin van artikel 6:253 BW.
 14. Bij geschillen is Nederlands recht van toepassing en de rechtbank Amsterdam bevoegd.

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd op 22 december 2015 ter griffie van de rechtbank Amsterdam onder nummer 95/2015.

Deze Algemene Voorwaarden en de Engelse vertaling zijn te downloaden als PDF-bestand.

Algemene Voorwaarden en General Terms and Conditions