01fortlogo

FAQ

handige links

Eigen aangifte F02

downloads

Op deze pagina geeft FORT Advocaten Faillissementsrecht bestuurders, natuurlijke personen, crediteuren, debiteuren en werknemers antwoord op veelgestelde vragen (FAQ). Wij geven u handige links naar bijvoorbeeld gerechtelijke en overheidsinstellingen; er zijn formulieren die u kunt downloaden en er is een stappenplan voor de aanvraag van een eigen faillissement. U kunt natuurlijk ook contact opnemen met een van onze advocaten faillissementsrecht of via telefoon 020-664 5111.

FAQ Informatie voor bestuurders:
1. Hoe vraag ik zelf faillissement van mijn bedrijf aan?

Indien uw bedrijf in de wettelijke toestand is komen te verkeren van te hebben opgehouden te betalen kunt u zelf het faillissement aanvragen. Op de website van rechtspraak.nl zijn formulieren beschikbaar die u zelf of met hulp van bijvoorbeeld een advocaat dient in te vullen.

U moet hierbij – naast de algemene informatie over uw bedrijf – denken aan vragen over de hoogte van de schulden, over het personeel, de huurovereenkomst en de bezittingen van het bedrijf. Het formulier met alle bijlagen (waaronder het aandeelhoudersregister, het aandeelhoudersbesluit, uittreksel(s) uit de Kamer van Koophandel en kopie legitimatie) dienen aan de rechtbank te worden gestuurd in welk arrondissement de statutaire zetel van uw bedrijf is gevestigd.
Kijk voor een nieuwe indeling van de rechtbanken in Nederland .

De rechtbank zal de aanvraag in behandeling nemen en indien alle stukken compleet zijn wordt een datum voor de behandeling van het verzoek gepland. U dient daar als bestuurder zelf aanwezig te zijn. U kunt zich, indien u dat wenst, laten bijstaan door een advocaat. De behandelend rechter (in faillissementen is dat een rechter-commissaris) zal enkele vragen stellen en indien hij overtuigd is dat uw bedrijf verkeert in de toestand van te hebben opgehouden te betalen het faillissement uitspreken. In de meeste gevallen wordt diezelfde dag nog een curator benoemd.

2. Het faillissement van mijn bedrijf is door een derde aangevraagd. Wat houdt dit precies in?

Indien uw bedrijf niet meer aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen kan een schuldeiser ervoor kiezen een verzoek tot faillietverklaring bij de rechtbank in te dienen. De rechtbank zal – net als bij een verzoek op eigen aangifte – beoordelen of uw bedrijf is komen te verkeren in de toestand van te hebben opgehouden te betalen. U kunt uiteraard verweer voeren tegen de faillissementsaanvraag. Indien de rechter het faillissement van uw bedrijf toch uitspreekt kunt u hoger beroep instellen. U dient er rekening mee te houden dat deze termijn erg kort is. De gevolgen van een uitspraak tot faillietverklaring als gevolg van een aanvraag door een derde zijn hetzelfde als die van een eigen aangifte.

3. Mijn bedrijf is failliet verklaard. Wat houdt dit precies in?

Indien het faillissement van uw bedrijf door de rechter-commissaris is uitgesproken wordt er door de rechtbank een curator benoemd. De curator zal in de regel dezelfde dag nog contact met u opnemen. Het is zeer afhankelijk van het soort bedrijf dat u hebt of direct actie noodzakelijk is of dat er even met maatregelen kan worden gewacht.

Hebt u bijvoorbeeld een winkel die op dat moment nog open is, dan zal de curator in overleg met u beoordelen of deze winkel gesloten dient te worden of dat er na datum faillissement nog kan worden doorgewerkt. U kunt als gevolg van het faillissement in ieder geval geen handelingen met rechtsgevolg meer verrichten. U mag bijvoorbeeld geen nieuwe bestellingen meer plaatsen of nog openstaande schulden betalen. In overleg met de curator wordt stap voor stap besproken wat er moet gebeuren. U mag echter niet zelf de beslissingen nemen.

Het doel van het faillissement is dat het gehele vermogen van het bedrijf te gelde wordt gemaakt zodat de opbrengst onder de crediteuren kan worden verdeeld.


4. Voor mijn bedrijf is een surséance van betaling verleend. Wat houdt dit precies in?

Een surséance van betaling houdt in dat er een algemeen uitstel van betaling wordt verleend aan de schuldenaar. Waar een faillissement is gericht op het te gelde maken van het vermogen ten behoeve voor alle schuldeisers, is een surséance bedoeld om de schuldenaar enige tijd te gunnen om orde op zaken te stellen. Door de rechtbank wordt een bewindvoerder benoemd die samen met u gaat kijken hoe het bedrijf weer gezond kan worden gemaakt en of een faillissement kan worden voorkomen. In de praktijk volgt vaak toch nog een failissement op de uitgesproken surséance. Van belang is ook dat u de bewindvoerder goed en volledig informeert.

5. Wat doet een curator?

Ter afwikkeling van het faillissement wordt door de rechtbank een curator benoemd. Een curator behartigt de belangen van alle schuldeisers. De curator kijkt welk actief er is en indien dat mogelijk is zal hij dat te gelde maken. U kunt hierbij denken aan het verkopen van voorraad en inventaris. De opbrengst wordt onder de schuldeisers verdeeld. De curator is hierbij gebonden aan een wettelijke rangorde. U bent als bestuurder verplicht medewerking te verlenen aan de curator.

6. Wat doet een bewindvoerder?

Ter afwikkeling van een surséance wordt door de rechtbank een bewindvoerder benoemd. Een surséance kan zowel in het belang van de schuldenaar als in het belang van de schuldeisers zijn. De bewindvoerder zal samen met u als bestuurder de benodigde maatregelen nemen voor het bedrijf. Welke maatregelen dit zijn hangt uiteraard af van het soort bedrijf.

7. Wat is de rol van de rechter-commissaris?

De rechter-commissaris houdt toezicht op een curator en bewindvoerder. Voor sommige beslissingen, waaronder het opzeggen van de arbeidsovereenkomsten van het personeel, dient de rechter-commissaris een machtiging te verlenen.

8. Wat valt er onder de boedel?

De boedel omvat het gehele vermogen van de failliet ten tijde van de faillietverklaring en daarnaast al hetgeen wat hij tijdens het faillissement verkrijgt. Het vermogen van de failliet omvat alle zaken en vermogensrechten.

9. Wat kan ik verwachten bij een doorstart?

Als het faillissement is uitgesproken kan het voor de boedel gunstig zijn delen van de failliete onderneming te verkopen aan een geïnteresseerde partij. Dit kan ook de oorspronkelijk bestuurder of aandeelhouder zijn. De schulden blijven doorgaans achter in de failliete onderneming.

10. Wat staat er in een openbaar verslag?

De curator dient periodiek faillissementsverslagen in te dienen. De verslagen worden ook gepubliceerd op onze website en op het centraal insolventieregister. Het eerste verslag verschijnt doorgaans binnen 4 weken na uitspraak van het faillissement. In het verslag wordt aangegeven wat er zoal door de curator is aangetroffen en hoe eventueel actief te gelde is gemaakt. Daarnaast staat er onder meer in hoeveel schuldeisers er zijn en hoe hoog de schuldenlast is.

11. Wat is een boedelrekening?

In elk faillissement dat door de rechtbank Amsterdam wordt uitgesproken wordt een boedelrekening geopend bij de Kasbank Amsterdam. Op deze boedelrekening, die op naam staat van de curator die het faillissement behandelt, worden de bedragen bijgeschreven die de curator te gelde heeft weten te maken. Van deze rekening worden ook betalingen verricht voor derden die de curator voor de afwikkeling van het faillissement dient in te schakelen. U kunt hierbij denken aan een taxateur, een deurwaarder of een veilingmeester.

FAQ Informatie voor natuurlijke personen:
1. Hoe vraag ik mijn eigen faillissement aan?

Indien u uw schulden niet meer kunt betalen en u niet in aanmerking komt voor de Wettelijke Schuldsanering voor Natuurlijke Personen (WSNP), dan kunt u zelf uw eigen faillissement aanvragen.

Er zijn formulieren beschikbaar die u zelf of met hulp van bijvoorbeeld een advocaat dient in te vullen. U moet hierbij denken aan vragen over de hoogte van uw schulden, uw inkomsten, uw burgerlijke staat, uw woning en uw bezittingen. Als u tevens een eenmanszaak, vennootschap onder firma of maatschap heeft, dan worden u ook vragen gesteld over uw onderneming.
Het formulier met alle bijlagen (waaronder een origineel uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie, eventueel een uittreksel van de kamer van koophandel, een schuldenlijst met de namen van de schuldeisers en de hoogte van hun vordering, een debiteurenlijst met de namen van de debiteuren en de hoogte van hun schuld, een opgave van overige bezittingen en een korte omschrijving van de oorzaak van de financiële problemen en een kopie van uw geldig legitimatiebewijs) dienen aan de rechtbank te worden gestuurd in welk arrondissement u woonachtig bent. Kijk voor een nieuwe indeling van de rechtbanken in Nederland op.

De rechtbank zal de aanvraag in behandeling nemen en indien alle stukken compleet zijn wordt een datum voor de behandeling van het verzoek gepland. U dient daar zelf aanwezig te zijn. U kunt zich, indien u dat wenst, laten bijstaan door een advocaat. De behandelend rechter (in faillissementen is dat een rechter-commissaris) zal enkele vragen stellen en indien hij overtuigd is dat u verkeert in de toestand van te hebben opgehouden te betalen het faillissement uitspreken. In de meeste gevallen wordt diezelfde dag nog een curator benoemd. Hij zal contact met u opnemen.

Indien u uw schulden niet meer kunt betalen en u niet in aanmerking komt voor de Wettelijke Schuldsanering voor Natuurlijke Personen (WSNP), dan kunt u zelf uw eigen faillissement aanvragen.

2. Wat is de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP)?

De Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) is bedoeld voor natuurlijke personen die zonder dat ze er iets aan hebben kunnen doen in een problematische schuldsituatie terecht zijn gekomen. De WSNP duurt in beginsel drie jaren met een maximum van vijf jaren. Een belangrijk verschil met het faillissement is de schone lei aan het einde van de termijn. De schone lei betekent dat de schulden die bestonden op het moment dat de WSNP is uitgesproken niet langer afdwingbaar zijn door uw schuldeisers. Wordt de schone lei niet gegeven, dan blijven de schulden na de WSNP bestaan net als bij een faillissement het geval is.

3. Wat doet een curator?

Ter afwikkeling van het faillissement wordt door de rechtbank een curator benoemd. Een curator behartigt de belangen van alle schuldeisers. De curator kijkt welk actief er is en indien dat mogelijk is zal hij dat te gelde maken. U kunt hierbij denken aan het verkopen van voorraad en inventaris. De opbrengst wordt onder de schuldeisers verdeeld. De curator is hierbij gebonden aan een wettelijke rangorde. U bent verplicht medewerking te verlenen aan de curator.

4. Wat doet een bewindvoerder?

Ter afwikkeling van een WSNP wordt door de rechtbank een bewindvoerder benoemd. U dient de bewindvoerder op het eerste verzoek alle informatie over uw financiële situatie te geven. Van elke wijziging is uw situatie dient u de bewindvoerder nauwgezet op de hoogte te houden. De bewindvoerder berekent aan de hand van wettelijke normen het vrij te laten bedrag (‘vltb’) dat u maandelijks mag behouden om uw vaste lasten te voldoen. Het overige inkomen (salaris/uitkering) wordt op een aparte rekening gespaard ten behoeve van de schuldeisers. Of uw schuldsanering eindigt met een schone lei is afhankelijk van een aantal factoren.

5. Hoe lang duurt de afwikkeling van het faillissement?

Hoe lang het precies duurt tot het faillissement is afgewikkeld is per faillissement verschillend. Hoe nauwkeuriger u de curator op de hoogte stelt van alle benodigde informatie des te sneller kan de curator het faillissement afwikkelen.

6. Zijn de door de curator opgestelde verslagen openbaar?

De curator dient periodiek verslaglegging aan de rechter-commissaris te doen. Verslagen van natuurlijke personen zijn in beginsel voor derden niet openbaar.

FAQ Informatie voor crediteuren:
Deze informatie volgt binnenkort.
FAQ Informatie debiteuren:

1. Degene aan wie ik moet betalen is failliet. Moet ik nog betalen en zo ja aan wie?

Als degene aan wie u moet betalen failliet is, betekent niet dat u van uw betalingsverplichting wordt ontslagen. Door een faillissement vervalt uw betalingsverplichting dus niet. In beginsel moet u op eerste verzoek van de curator op de boedelrekening in het faillissement betalen. Het kan zijn dat er andere afspraken, bijvoorbeeld tussen de bank en de curator, zijn gemaakt. In dat geval ontvangt u hierover nader bericht.

2. Wat moet ik doen als de curator stelt dat ik nog moet betalen en dit reeds voor datum faillissement al heb gedaan?

Indien u al vóór datum faillissement betaald hebt, dan is de vordering komen te vervallen. U dient er rekening mee te houden dat u wel aan de curator moet kunnen aantonen dat u bevrijdend hebt betaald. U zult bijvoorbeeld betalingsbewijzen en onderliggende facturen moeten kunnen tonen. Indien u e.e.a. niet kunt aantonen, kan de curator mogelijk alsnog betaling bij u vorderen.

3. Wat moet ik doen in het geval de curator stelt dat ik moet betalen, maar de goederen/diensten zijn nimmer aan mij geleverd?

U dient in dat geval aan te tonen dat de goederen/diensten niet conform afspraak aan u geleverd zijn. U kunt mogelijk met de curator afspreken dat de goederen/diensten alsnog geleverd worden, waarna u – uiteraard – ook voor betaling moet zorgdragen. Het is per faillissement afhankelijk of er eventueel nog geleverd kan worden. Neem hierover zo snel mogelijk contact op met de curator.

FAQ Informatie werknemers:

1. Mijn werkgever is failliet verklaard. Wat houdt dit voor mij als werknemer in?

De arbeidsovereenkomsten blijven na het faillissement van de werkgever van kracht. In het merendeel van de faillissementen is er echter direct of op lange(re) termijn geen werk meer voor de werknemers. De curator beoordeelt of de arbeidsovereenkomsten moeten worden opgezegd. De curator heeft hiervoor de machtiging van de rechter-commissaris nodig.

2. Kan mijn arbeidsovereenkomst door de curator worden opgezegd?

Uw arbeidsovereenkomst kan door de curator worden opgezegd. Bij een faillissement hoeft uw werkgever/de curator geen ontslagvergunning aan te vragen. De curator heeft wel een machtiging nodig van de rechter-commissaris. De rechter-commissaris houdt toezicht op de wijze waarop het faillissement door de curator wordt behandeld.

3. Wat is de opzegtermijn van mijn arbeidsovereenkomst door de curator?

U ontvangt in de meeste gevallen per post een ontslagbrief van de curator. Na ontslag door de curator begint vanaf de opzeggingsdatum de opzegtermijn, zoals deze is opgenomen in de arbeidsovereenkomst, te lopen. Indien er in de arbeidsovereenkomst geen opzegtermijn is opgenomen, gelden de wettelijke termijnen. De opzegtermijn varieert in de meeste gevallen tussen de vier en zes weken.

4.Kan ik iets doen tegen de opzegging van de arbeidsovereenkomst door de curator?

U hebt de mogelijkheid van beroep bij de rechtbank tegen de machtiging van de rechter-commissaris. De termijn waarbinnen dit beroep door u moet worden ingediend beloopt vijf dagen vanaf de dag dat u kennis hebt kunnen nemen van de machtiging. Voor het in behandeling nemen van een eventueel beroep bent u griffierecht verschuldigd.

5.Krijg ik achterstallig salaris van vóór datum faillissement betaald?

De Faillissementswet en de Werkloosheidswet geven een speciale regeling voor degenen die als gevolg van een faillissement zijn ontslagen. Globaal weergegeven hebben werknemers onder andere
aanspraak jegens het UWV op uitbetaling van achterstallig salaris tot maximaal dertien weken terug vanaf de ontslagaanzegging.

6.Krijg ik nog salaris na datum faillissement betaald?

De Faillissementswet en de Werkloosheidswet geven een speciale regeling voor degenen die als gevolg van een faillissement zijn ontslagen. Globaal weergegeven hebben werknemers onder andere aanspraak jegens het UWV op volledige doorbetaling van het salaris gedurende de opzegtermijn. Uiteraard geldt dit niet als u in die periode elders in dienst treedt.

7.Worden mijn onkosten betaald?

Indien u aanspraak hebt op onkosten kunt u dit melden bij het UWV. U dient deze aanspraak te kunnen onderbouwen, bijvoorbeeld door uw arbeidsovereenkomst.

8. Worden mijn overuren betaald?

Indien u aanspraak hebt op vergoeding van overuren kunt u dit melden bij het UWV. U dient deze aanspraak te kunnen onderbouwen, bijvoorbeeld door uw arbeidsovereenkomst.

9. Hoe lang duurt het voordat ik betaald word?

Dit hangt van een aantal factoren af. Dit is o.m. afhankelijk van de drukte bij het UWV en de omvang van de onderneming waarvoor u werkzaam was. U dient de formulieren die het UWV verstrekt zo volledig mogelijk in te vullen en alle gevraagde bescheiden aan te leveren. Het UWV kan alleen volledig ingevulde formulieren voorzien van alle bijlagen in behandeling nemen. Vaak werkt het UWV met betaling van een voorschot. Na volledige berekening wordt het restant aan u overgemaakt.

10. Ik ben oud werknemer van een failliet. Krijg ik mijn openstaande vorderingen uit de arbeidsovereenkomst betaald?

U dient zich te melden bij het UWV. Het UWV beoordeelt of u mogelijk in aanmerking komt voor een uitkering op grond van de faillissementswet. Indien dat niet het geval is kunt u zich wenden tot de curator. Deze zal beoordelen of uw vordering mogelijk voor vergoeding in aanmerking komt. Uw vordering wordt in dat geval geplaatst op een lijst van crediteuren. Indien aan de orde krijgt u aan het einde van het faillissement bericht of er voldoende geld aanwezig is om tot uitkering over te gaan.

11. Moet ik doorwerken voor de curator?

Ja, als de curator u hierom verzoekt. U bent verplicht aan dat verzoek gehoor te geven. Het is afhankelijk van het soort faillissement of de curator de werknemers verzoekt door te werken. Het kan zijn dat dit verzoek maar voor een deel van de werknemers, of bijvoorbeeld maar voor één werknemer geldt.

12. Moet ik mij als werkzoekende inschrijven?

Ja, dit is een voorwaarde om in aanmerking te komen voor een faillissementsuitkering.

13. Kan ik tijdens de opzegtermijn solliciteren?

Ja, u hebt recht om tijdens de opzegperiode te solliciteren. U hebt daarbij recht op behoud van loon.

14. Vervalt mijn concurrentiebeding na ontslag door de curator?

In beginsel dient u er rekening mee te houden dat een concurrentiebeding ook in faillissement van kracht is. Indien u bij een concurrent wilt gaan werken, dient u dit af te stemmen met de curator.

15. Krijg ik mijn jaaropgave?

Als gevolg van het faillissement worden vaak geen jaaropgaven meer verstrekt. Dit wordt vaak ook vermeld in de ontslagbrief die u van de curator ontvangt. Bij het invullen van uw belastingaangifte kunt u uitgaan op de cumulatieve bedragen op uw laatste loonstrook.

Handige links

Als u hier klikt komt u op een pagina waar u handige links kunt vinden naar instellingen en organisaties met betrekking tot een faillissement: het Centraal Insolventieregister, het handelsregister van de Kamer van Koophandel, het Kadaster, de website van de Nederlandse Orde van Advocaten, het Juridisch Loket, de Raad van Discipline, Raad voor Rechtsbijstand, de Raad voor Rechtsbijstand, de gemeentelijke Ombudsman, Belastingdienst, RECOFA richtlijnen faillissement en surseance, INSOLAD de vereniging voor insolventierechtadvocaten, Wikipedia, UWV voor werkgever en werknemer, Faillissementswet, Garantstellingsregeling, BVA Auctions, Daan Auctions, AFM, Consignatiekas, Centraal Bureau voor de Statistiek, Ministerie van Veiligheid en Justitie, Vakbond FNV, Vakbond CNV en Bureau WSNP.

Eigen aangifte faillissement, stap 1: Gevolgen beoordelen

Beoordeel van tevoren goed alle gevolgen van het faillissement.

Eigen aangifte faillissement, stap 2: Welke rechtbank?

Onderzoek bij welke rechtbank u moet zijn.

Tip: Betreft de aangifte een privépersoon, dan is de rechtbank van het arrondissement van de woonplaats van de schuldenaar bevoegd. Betreft de aangifte een rechtspersoon dan is de rechtbank van het arrondissement van de statutaire vestigingsplaats bevoegd.

Tip: Op de website www.rechtspraak.nl kunt u zien onder welke rechtbank de woon- of vestigingsplaats valt.

Eigen aangifte faillissement, stap 3: Standaardformulier.

De eigen aangifte wordt gedaan met een standaardformulier. Per rechtbank kan dit verschillen. Kijk voor het juiste formulier op www. Rechtspraak.nl of neem contact op met de griffie.

Tip: Bij de rechtbank Amsterdam dient u de aangifte te doen met het online ingevulde aangifteformulier dat te downloaden is via deze website. http://www.rechtspraak.nl/Naar-de-rechter/Formulieren/Pages/default.aspx

Eigen aangifte faillissement, stap 4: Bijvoegen stukken.

De eigen aangifte dient te worden voorzien van stukken. Welke stukken u bij de eigen aangifte moet voegen, hangt af van de rechtsvorm van de schuldenaar. Via het landelijk procesreglement is te vinden om welke stukken het gaat.

Tip: Voor een eigen aangifte bij rechtbank Amsterdam is de complete lijst van stukken ook vermeld op het online in te vullen aangifteformulier.

Stukken die u bij de eigen aangifte van een B.V. of N.V. in principe altijd moet bijvoegen zijn:
•een korte omschrijving van de oorzaak van de financiële problemen;
•de debiteurenlijst
•een opgave van overige activa;
•de crediteurenlijst;
•een origineel uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel van de rechtspersoon, niet ouder dan één maand.

Tip: Betreft de aangifte een B.V. of een N.V.? Dan is een besluit nodig van de vergadering van aandeelhouders. U vindt hier een model Aandeelhoudersbesluit, dat u daarvoor kunt gebruiken.

Eigen aangifte faillissement, stap 5: Indienen eigen aangifte.

Uw aangifteformulier met bijbehorende stukken dient u in tweevoud in per post te verzenden aan de bevoegde rechtbank, ter attentie van de insolventiegriffie of u geeft het af aan de Centrale Balie van de bevoegde rechtbank, ter attentie van de insolventiegriffie.

Tip: Het doen van eigen aangifte van faillissement is gratis, u hoeft hiervoor geen griffierecht aan de rechtbank te betalen. Ook hoeft u niet te worden vertegenwoordigd door een advocaat.

Eigen aangifte faillissement, stap 6: Behandeling en uitspraak.

De rechtbank kan beslissen met of zonder het houden van een faillissementszitting.

Tip: In Amsterdam is het gebruikelijk dat een zitting wordt gepland. Deze vindt altijd plaats op dinsdag, vóór 10.00 uur ‘s ochtends. De rechtbank geeft het precieze tijdstip van de behandeling telefonisch aan u door.
U dient vervolgens ter zitting te verschijnen. In principe doet de rechtbank direct uitspraak.

Downloads

Formulier melding betalingsonmacht Belastingdienst
Standaard aandeelhoudersbesluit eigen aangifte BV
Standaard Ontwerpakkoord
Standaard volmacht crediteurenakkoord
Vragenlijst Risicoanalyse