Imtech faillissement

Algemene informatie over het faillissement van Imtech

Voor iedereen die geld tegoed heeft van Imtech, is de grootste prioriteit om zijn vordering voldaan te krijgen. Op 13 augustus zijn Royal Imtech N.V., Imtech Capital B.V., Imtech B.V. en Imtech Group B.V. failliet verklaard. Er zijn twee curatoren aangesteld, die bekijken of gedeelten van het concern levensvatbaar zijn. Wellicht komt er een (gedeeltelijke) doorstart, maar dan nog zal er geen geld zijn om iedereen te betalen.

Het is belangrijk om gebruik te maken van uw rechten. Het eerste contact met de curator is daarbij van groot belang. De wijze waarop u aan tafel komt, is bepalend voor uw kans op betaling.

Op deze pagina staat voor enkele categorieën van schuldeisers heel kort beschreven welke rechten zij mogelijk hebben. Voor meer informatie over uw specifieke situatie, kunt u contact met ons opnemen. Vul dan het formulier onderaan deze pagina in.


Opdrachtgever 

U heeft een opdracht verstrekt aan Imtech. Als de opdracht is voltooid en u moet nog betalen, dan kunt u uw betalingsverplichting opschorten. De reden voor de opschorting is de onzekerheid over afhandeling van mogelijke garantieclaims. Als Imtech failliet is, dan is immers onduidelijk wie haar garantieverplichting zal nakomen. Om te voorkomen dat u met schade blijft zitten, kunt u uw betalingsverplichting opschorten.

Als de opdracht nog niet is voltooid en u moet nog betalen, dan kunt u ook opschorten. In dat geval is de grondslag voor opschorting de onzekerheid over voltooiing van uw opdracht. Zolang niet duidelijk is dat uw opdracht naar tevredenheid wordt vervuld, kunt u uw betalingsverplichting opschorten. Daarnaast kunt u ook opschorten vanwege de onzekerheid over nakoming van de garantieverplichting door Imtech.

Leverancier van goederen 

Indien u roerende zaken heeft geleverd aan Imtech, bijvoorbeeld grondstoffen, en u bent een eigendomsvoorbehoud overeengekomen dan zijn de zaken nog steeds van u. In dat geval kunt u de zaken direct terughalen, tenzij er een afkoelingsperiode is gelast. Als u geen eigendomsvoorbehoud heeft of dat niet wenst uit te oefenen, dan kunt u sowieso het recht van reclame inroepen. Dit houdt in dat u de zaken mag terughalen bij de bewindvoerder of curator. Deze bevoegdheid heeft u tot zes weken nadat de koopprijs opeisbaar werd en tot zestig dagen nadat de zaken bij Imtech zijn afgeleverd.

Verder is van belang dat er een stille bewindvoering is geweest, voorafgaand aan de surseance van betaling. Indien u heeft geleverd in die periode (vanaf 5 augustus 2015) dan heeft u mogelijk een extra aanspraak. Het is namelijk niet zomaar toegestaan om partijen door te laten leveren, als bekend is dat er voor die leveranties niet kan worden betaald.

Dienstverlening 

Als u diensten verleent aan Imtech, bijvoorbeeld IT, catering of beveiliging, dan bent u mogelijk een dwangcrediteur. Dat houdt in dat de curator de onderneming van Imtech niet kan voortzetten zonder uw betrokkenheid. In dat geval kunt u aanspraak maken op betaling van uw facturen, in elk geval vanaf het moment van de surseance of het faillissement.

Verder is van belang dat er een stille bewindvoering is geweest, voorafgaand aan de surseance van betaling. Indien u heeft geleverd in die periode (vanaf 5 augustus 2015) dan heeft u mogelijk een extra aanspraak. Het is namelijk niet zomaar toegestaan om partijen door te laten leveren, als bekend is dat er niet voor die leveranties kan worden betaald.

Huur en lease 

Indien u onroerend goed of roerende zaken verhuurt aan Imtech, dan zijn de huurpenningen vanaf het moment van de surseance, 10 augustus 2015, een boedelschuld. Nu de surseance is omgezet in een faillissement, blijft de huurvordering een boedelschuld. Zodoende staat u hoog op de lijst van schulden die betaald (moeten) worden. Ook dan bent u dus bevoorrecht boven andere schuldeisers. Indien de huurovereenkomst niet wordt opgezegd door Imtech, kan uw vordering aardig oplopen. Houdt u vooral ook rekening met het verschil in rang tussen uw vordering voor huurpenningen van vóór en na datum surseance bij het uitwinnen van een bankgarantie. Voor operationele leaseovereenkomsten, die kwalificeren als huur, geldt hetzelfde.

Onderaannemer 

Als u onderaannemer bent van Imtech en het werk is nog niet voltooid, dan kunt u uw werkzaamheden opschorten totdat u zeker weet dat u wordt betaald. Indien het werk af is maar u bent nog niet betaald dan kunt u contact opnemen met de uiteindelijke opdrachtgever en bespreken in hoeverre u samen een vuist kunt maken richting Imtech.

Verder is van belang dat er een stille bewindvoering is geweest, voorafgaand aan de surseance van betaling. Indien u heeft gewerkt in die periode (vanaf 5 augustus 2015) dan heeft u mogelijk een extra aanspraak. Het is namelijk niet zomaar toegestaan om partijen door te laten werken, als bekend is dat er niet voor die werkzaamheden kan worden betaald

Contactformulier

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Imtech en Fort Advocaten in de media

Op 13 augustus gaf Wies Janssen van FORT een interview over de surseance en het mogelijke Imtech faillissement. Het interview is hier terug te luisteren: Surseance van betaling Imtech, mogelijk faillissement Imtech

14 augustus 2015 – Algemeen Dagblad: Mkb’ers zitten vol vragen na faillissement Imtech