Juridische begrippen balk

JURIDISCHE BEGRIPPEN

Juridische begrippen 

Op deze pagina presenteren wij u een greep uit de op onze website gehanteerde juridische begrippen. Bij alle juridische begrippen op deze pagina ziet u een korte omschrijving staan. Verder heeft u bij alle juridische begrippen de mogelijkheid om naar een specifieke pagina door te klikken met additionele informatie. Deze informatie kan bestaan uit een video, een overzicht van blog artikelen over het begrip of de definitie, toepasbaarheid en waar u op moet letten wanneer u er mee te maken krijgt. 

Bij het samenstellen van de lijst stonden bruikbaarheid, toegankelijkheid en overzichtelijkheid voorop. Niet alle juridische termen zijn in de lijst opgenomen. Staat het juridische begrip waar u naar op zoek bent niet in deze lijst dan kunt u altijd nog kijken op de juridische begrippenlijst van de website recht.nl.


Heeft u een vraag over een van de juridische begrippen of een ander onderwerp? Dan kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen via ons antwoordformulier of telefonisch via 020 – 664 51 11, of door een email te sturen naar [email protected].

Juridische begrippen die beginnen met de letter A

Aandeelhoudersovereenkomst
Een verzameling afspraken van aandeelhouders om tot een gezamenlijk optreden te komen ten aanzien van allerhande vennootschapszaken die niet in de wet of de statuten van de vennootschap geregeld zijn.
Lees verder…

Aansprakelijkheid
Aansprakelijkheid treedt in wanneer een persoon een afspraak niet nakomt. Deze persoon is verantwoordelijk voor de nadelige gevolgen (schade) die hierdoor ontstaat. Iemand kan bijvoorbeeld worden aangesproken om schadevergoeding te betalen omdat hij een contract niet is nagekomen of omdat hij onrechtmatig heeft gehandeld.
Lees verder…

Algemene voorwaarden
Dit zijn standaardbepalingen die zijn opgesteld om in een aantal overeenkomsten te worden opgenomen. Het gaat niet om bedingen die de kern van de overeenkomst betreffen, zoals de prijs of specifieke eigenschappen van het onderwerp van de overeenkomst, maar om algemene bedingen, zoals de levertijd of een beperking van aansprakelijkheid.  Lees verder…

Arbeidsongeschiktheid (loonsanctie UWV)
Indien een werknemer ziek is, rusten op zowel de werkgever als de werknemer re-integratieverplichtingen.
Lees verder….

Juridische begrippen balk

Juridische begrippen die beginnen met de letter B

Beëindigingsregeling (mv. beëindigingsregelingen)
In een beëindigingsregeling (vaak vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst) staan onder meer afspraken over de datum waarop de arbeidsovereenkomst zal eindigen, de ontslagvergoeding, de vergoeding van kosten voor juridische bijstand en outplacement, een getuigschrift, de status van een concurrentiebeding etc. Lees verder….

Benoeming (statutaire) directieleden
Statutaire directieleden worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders (of de raad van commissarissen). Daarnaast kunnen ze ook werknemer zijn van de vennootschap. Voor het beëindigen van de arbeidsrelatie met een statutair directielid gelden andere regels dan bij het ontslag van een ‘gewone’ werknemer. Zie ook ontslag (statutaire) directieleden.

Bestuursaansprakelijkheid
Een bestuurder is verantwoordelijk voor de handelingen die hij namens de rechtspersoon (bijvoorbeeld een bv of nv) verricht. Als de bestuurder een grote fout maakt bij het vertegenwoordigen van de rechtspersoon, kan hij daarvoor aansprakelijk worden gehouden. Lees verder….

Juridische begrippen balk

Juridische begrippen die beginnen met de letter C

CAO ( collectieve arbeidsovereenkomst)
In een collectieve arbeidsovereenkomst staan arbeidsvoorwaarden die gelden voor alle werknemers die onder de werkingsfeer van de CAO vallen. Die arbeidsvoorwaarden gelden in aanvulling op de arbeidsovereenkomst en daarvan mag in de meeste gevallen niet ten nadele van de werknemer worden afgeweken. Als een CAO algemeen verbindend is verklaard, geldt de inhoud daarvan in beginsel voor alle werknemers in de branche. Lees verder….

Collectief ontslag
Indien een werkgever voornemens is om binnen een periode van drie maanden 20 of meer werknemers te ontslaan, dan is de Wet melding collectief ontslag van toepassing. Lees verder…..

Concurrentiebeding (mv concurrentiebedingen)
Indien een werknemer is gebonden aan een concurrentie- en/of relatiebeding, dan wordt hij daardoor belemmerd om te werken bij een concurrent van de (voormalig) werkgever of voor relaties van de (voormalig) werkgever.
Lees verder….

Juridische begrippen balk

Juridische begrippen die beginnen met de letter D

Dringend eigen gebruik
De omstandigheid waarbij de verhuurder van een pand, woon- of bedrijfsruimte, de huurovereenkomst opzegt met als reden dat hij het verhuurde zelf in duurzaam gebruik wil nemen en daarom dringend nodig heeft. Lees verder….

Doorstart na faillissement
Na een faillissement kan de doorstarter er belang bij hebben om (een deel van) het personeel van de failliet een arbeidsovereenkomst aan te bieden. Lees verder…

Juridische begrippen balk

Juridische begrippen die beginnen met de letter E

Juridische begrippen balk

Juridische begrippen die beginnen met de letter F

Juridische begrippen balk

Juridische begrippen die beginnen met de letter G

Geldvorderingen
Het (op)eisen van geld door de een (de schuldeiser) van een ander (de schuldenaar). Vaak is er meer aan de hand dan betalingsonmacht of betalingsonwil, bijvoorbeeld omdat de schuldenaar ook een vordering op de schuldeiser heeft en die vordering wil verrekenen Lees verder…

Juridische begrippen balk

Juridische begrippen die beginnen met de letter H

Juridische begrippen balk

Juridische begrippen die beginnen met de letter I

Indeplaatsstelling – Bij de overdracht van een bedrijf heeft de huurder van het pand waar het bedrijf in zit, vaak is dat de ondernemer zelf, er belang bij dat de huurovereenkomst over kan gaan naar de nieuwe eigenaar. Dit is het proces van indeplaatsstelling. Lees verder…

Juridische begrippen balk

Juridische begrippen die beginnen met de letter J

Juridische begrippen balk

Juridische begrippen die beginnen met de letter K

Kennelijk onredelijk ontslag
Indien de werkgever de arbeidsovereenkomst van de werknemer heeft opgezegd nadat een ontslagvergunning is verkregen van UWV, kan de werknemer toch nog bij de kantonrechter een schadevergoeding vorderen. Lees verder…

 Juridische begrippen balk

Juridische begrippen die beginnen met de letter L

Juridische begrippen balk

Juridische begrippen die beginnen met de letter M

Overeenkomst van opdracht (mv. overeenkomsten van opdracht) 
Bedrijven die samenwerken met ZZP’ers (zelfstandigen zonder personeel) of freelancers, werken veelal op basis van een overeenkomst van opdracht.  In dat geval geniet een ZZP’er in beginsel dus niet de ontslagbescherming die geldt voor een werknemer. Lees verder…

Juridische begrippen balk

Juridische begrippen die beginnen met de letter N

Juridische begrippen balk

Juridische begrippen die beginnen met de letter O

Ontslag op staande voet
Indien een werknemer het heel bont maakt op de werkvloer, kan hij op staande voet worden ontslagen. Of een staande voet ontslag stand houdt bij een rechter, is afhankelijk van alle omstandigheden van het geval. Lees verder…

Ontslagprocedure
Een werknemer kan niet worden ontslagen voordat een preventieve toets heeft plaatsgevonden. Dat houdt in dat een werkgever toestemming dient te hebben van UWV om de arbeidsovereenkomst op te mogen zeggen (een ontslagvergunning) of dat de kantonrechter de arbeidsovereenkomst op verzoek van de werkgever dient te ontbinden.
Lees verder….

Ontslag (statutaire) directieleden
Statutaire directieleden worden ontslagen door de algemene vergadering van aandeelhouders (of de raad van commissarissen). Voor het beëindigen van de arbeidsrelatie met een statutair directielid gelden andere regels dan bij het ontslag van een ‘gewone’ werknemer. Lees verder…

Overgang van een onderneming
Indien een onderneming wordt overgenomen, kan de nieuwe eigenaar daarvan verplicht zijn alle werknemers mee over te nemen. Dat is aan de orde indien sprake is van een ‘overgang van een onderneming’ als bedoeld in artikel 7:663 van het Burgerlijk Wetboek. Lees verder….

Overeenkomst van opdracht (mv. overeenkomst van opdrachten)  
Bedrijven die samenwerken met ZZP’ers (zelfstandigen zonder personeel) of freelancers, werken veelal op basis van een overeenkomst van opdracht.  In dat geval geniet een ZZP’er in beginsel dus niet de ontslagbescherming die geldt voor een werknemer.Lees verder….

 Juridische begrippen balk

Juridische begrippen die beginnen met de letter P

Privacy
Hoe kan een werkgever ervoor zorgen dat zijn werknemers (tijdens werktijd) geen oneigenlijk gebruik maken internet en social media? Lees verder

Juridische begrippen balk

Juridische begrippen die beginnen met de letter Q

Juridische begrippen balk

Juridische begrippen die beginnen met de letter R

Juridische begrippen balk

Juridische begrippen die beginnen met de letter S

Sociaal Plan
Indien een werkgever voornemens is een collectief ontslag door te voeren, kan in een sociaal plan worden vastgelegd onder welke voorwaarden het personeel wordt ontslagen. Lees verder…

Benoeming (statutaire) directieleden
Statutaire directieleden worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders (of de raad van commissarissen). Daarnaast kunnen ze ook werknemer zijn van de vennootschap. Lees verder…

Ontslag (statutaire) directieleden
Statutaire directieleden worden ontslagen door de algemene vergadering van aandeelhouders (of de raad van commissarissen). Lees verder…

Juridische begrippen balk

Juridische begrippen die beginnen met de letter T

Juridische begrippen balk

Juridische begrippen die beginnen met de letter U

Juridische begrippen balk

Juridische begrippen die beginnen met de letter V

Juridische begrippen balk

Juridische begrippen die beginnen met de letter W

Werkgeversaansprakelijkheid
Bij een bedrijfsongeval of indien een werknemer anderszins schade oploopt in de uitoefening van zijn werkzaamheden, kan hij zijn werkgever voor de gevolgen aansprakelijk stellen. Lees verder….

Werkgeversvergunning 
Vreemdelingen die in Nederland arbeid verrichten bij een werkgever moeten in het bezit zijn van een werkvergunning. Dat is geregeld in de Wet arbeid vreemdelingen.
Lees  verder…

Wet werk en Zekerheid
De beoogde maatregelen zien op het versterken van de positie van flexibele krachten; het aanpassen van het ontslagrecht en wijzigingen van de sociale zekerheidswetgeving. Lees verder…

Juridische begrippen balk

Juridische begrippen die beginnen met de letter X

Juridische begrippen balk

Juridische begrippen die beginnen met de letter Y

Juridische begrippen balk

Juridische begrippen die beginnen met de letter Z

Juridische begrippen balk