Zwaarwichtig belang curator bij indeplaatsstelling: het belang van de overnameovereenkomst

Zwaarwichtig belang curator bij indeplaatsstelling: het belang van de overnameovereenkomst

Als een huurder van middenstandsbedrijfsruimte zijn in het gehuurde gedreven onderneming wil overdragen aan een derde, zal deze derde de huurovereenkomst vanwege de opgebouwde goodwill veelal ook willen voortzetten. Contractsovername Dat kan door een minnelijke contractsovername, waarbij de verhuurder instemt met de derde als huurder. Als de verhuurder niet instemt met een contractsovername, dan kan […]

Read More →

Pas op voor de (uit)glijclausule!

Pas op voor de (uit)glijclausule!

Een goed pauliana-advies bestaat niet, is een geluid dat advocaten wel laten horen. Daar zit een kern van waarheid in, wat een recent arrest ook laat zien. Pauliana De ‘pauliana’ is een rechtsgrond die door de curator gebruikt kan worden om een transactie die dateert van (kort) voor het faillissement, terug te draaien als de […]

Read More →

Curator handelt onrechtmatig door afvalstoffen niet van andermans terrein te verwijderen

Curator handelt onrechtmatig door afvalstoffen niet van andermans terrein te verwijderen

Curator handelt onrechtmatig door afvalstoffen niet van andermans terrein te verwijderen De Hoge Raad heeft al in 2004 (in het arrest ‘Circle/Plastics’) bepaald, dat een curator onrechtmatig kan handelen als hij weigert om de onroerende zaak van een voormalig contractspartij van de failliete partij te ontruimen. En dat de desbetreffende kosten als een boedelschuld moet […]

Read More →

Kopen van de curator: garantie tot aan de deur!

Kopen van de curator: garantie tot aan de deur!

Gaat u een bedrijf kopen van de curator? Reken dan niet op garanties, verklaringen en andere risicobeperkende faciliteiten zoals die bij een reguliere overname wel aan bod zouden komen. In vrijwel elk faillissement zal de curator op zoek gaan naar een koper voor het failliete bedrijf. De verkoop van het bedrijf, geheel of in afgeslankte […]

Read More →

Doorstart Neckermann; faillissement als wondermiddel

Doorstart Neckermann; faillissement als wondermiddel

Op 24 juni 2014 publiceert nieuwswebsite Nu.nl om 15:32 uur dat die dag het faillissement is uitgesproken van postorderbedrijf Neckermann. Dezelfde dag om 17:32 uur publiceert dezelfde website dat het failliete bedrijf een doorstart heeft gemaakt. Heeft de curator in twee uren tijd de markt onderzocht om kopers te vinden, is hij daarmee in onderhandeling […]

Read More →

Mag een curator zomaar van alles in een openbaar verslag schrijven?

Mag een curator zomaar van alles in een openbaar verslag schrijven?

De curator is op grond van art. 68 van de Faillissementswet belast met het beheer en de vereffening van de boedel. Een belangrijke taak van de curator daarbij is om actief op te sporen, waar nodig te gelde te maken en volgens de wettelijke regels te verdelen onder de schuldeisers. Op grond van art. 73a […]

Read More →

Hoge Raad: faillissementspauliana geen grondslag voor vernietiging van een juridische splitsing

Een vennootschap kan door een juridische afsplitsing haar vermogen overdragen aan een of meer nieuwe vennootschappen. De vennootschap waarvan wordt afgesplitst heeft normaal gesproken diverse contractspartijen, zoals bijvoorbeeld de verhuurder van haar winkelruimte. Bij een afsplitsing kan de huurovereenkomst dan worden overgedragen op een van de verkrijgende vennootschappen. Dit zorgt ervoor dat de verhuurder tegen […]

Read More →

Verdwijnt woonkostenbijdrage gemeente Amsterdam in faillissementsboedel?

Verdwijnt woonkostenbijdrage gemeente Amsterdam in faillissementsboedel?

Soms heeft een vergissing grote gevolgen. Zo maakte gemeente Amsterdam onlangs een kapitale fout. Door het verkeerd plaatsen van de komma werd het honderdvoudige aan woonkostenbijdragen uitgekeerd. De gemeente wilde natuurlijk haar geld terug. Direct werd een grootscheepse operatie opgezet om de ten onrechte uitgekeerde EUR 188 miljoen terug te halen. Het overgrote deel van […]

Read More →

Vakantiedagen in faillissement

Vakantiedagen in faillissement

Na het uitspreken van een faillissement heeft een werknemer doorgaans vorderingen uit hoofde van loon, pensioen en soms onkostenvergoeding. De omvang en preferentie van de werknemersvorderingen dienen door de curator te worden vastgesteld. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen boedelschulden, preferente en concurrente faillissementsschulden. Vanaf de dag van faillietverklaring is het loon een boedelschuld. De […]

Read More →

Noodfinanciering minder snel paulianeus

Noodfinanciering minder snel paulianeus

Het komt vaak voor dat bedrijven in moeilijkheden aankloppen bij een financier, zoals een bank om een aanvullende financiering te krijgen zodat zij een moeilijke periode kunnen overbruggen. De financier zal dan altijd zekerheden vragen zoals pandrechten op bedrijfsactiva. Waar mogelijk wordt het zekerhedenpakket van de bank dus uitgebreid vanwege de aanvullende financiering. Wanneer geen […]

Read More →
Page 1 of 3123»