Billijke vergoeding: wegtreiteren van een werknemer komt de werkgever duur te staan

Billijke vergoeding: wegtreiteren van een werknemer komt de werkgever duur te staan

Billijke vergoeding Uit een recente uitspraak van het Gerechtshof Den Haag volgt dat het (weg)treiteren van een zieke werknemer en het niet naleven van re-integratieverplichtingen een werkgever ook onder het nieuwe ontslagrecht duur komt te staan. De rechter kende de werknemer naast de transitievergoeding namelijk ook een substantiële billijke vergoeding toe. Wat was er aan […]

Read More →

De transitievergoeding en uitzonderingen voor kleine werkgevers

De transitievergoeding en uitzonderingen voor kleine werkgevers

De transitievergoeding: uitzonderingen voor kleine werkgevers Met de komst van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) is het Nederlandse ontslagrecht ingrijpend veranderd. Dat heeft onder meer geresulteerd in een nieuw vergoedingensysteem bij ontslag. Per 1 juli 2015 heeft een werknemer met een dienstverband van minimaal twee jaar bij een onvrijwillige beëindiging daarvan (ontbinding door de […]

Read More →

WWZ vervaltermijnen – Wees er snel bij!

WWZ vervaltermijnen – Wees er snel bij!

WWZ vervaltermijnen – Wees er snel bij! De nieuwe Wet Werk en Zekerheid (WWZ) heeft ingrijpende gevolgen voor het arbeidsprocesrecht. Introductie vervaltermijn Zo is voor diverse vorderingen een zogenaamde ‘vervaltermijn’ geïntroduceerd. De wetgever wilde met het invoeren daarvan bereiken dat partijen minder lang in onzekerheid hoeven zijn over mogelijke vorderingen die samenhangen met de beëindiging […]

Read More →

Concurrentiebeding in tijdelijk contract

Concurrentiebeding in tijdelijk contract

Concurrentiebeding in tijdelijk contract Met de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (‘WWZ’) zijn onder andere wijzigingen aangebracht in de regels omtrent het concurrentiebeding. Zo is het vanaf 1 januari 2015 in beginsel niet meer toegestaan een concurrentiebeding op te nemen in een contract voor bepaalde tijd. Werknemers met een tijdelijk contract hebben al […]

Read More →

WWZ maakt doorstart na faillissement onaantrekkelijker

WWZ maakt doorstart na faillissement onaantrekkelijker

Wet Werk en Zekerheid maakt doorstart na faillissement onaantrekkelijker Gevolgen Wet werk en Zekerheid (WWZ) op doorstart na faillissement Per 1 juli 2015 is de WWZ in werking getreden. Hiermee is het ontslagrecht drastisch herzien. In de media is al veel naar voren gekomen over de gevolgen van deze wet voor het ontslaan van werknemers […]

Read More →

Werknemer krijgt per 1 juli 2015 eerder vast contract door nieuwe ketenregeling!

Werknemer krijgt per 1 juli 2015 eerder vast contract door nieuwe ketenregeling!

Werknemer krijgt per 1 juli 2015 eerder vast contract door nieuwe ketenregeling! Met de komst van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) gaat het Nederlandse arbeids- en ontslagrecht ingrijpend veranderen. Ook de regels voor tijdelijke contracten worden aangepast met de bedoeling werknemers meer zekerheid te bieden. De flexibiliteit voor werkgevers wordt daarmee fors ingeperkt. De […]

Read More →

Ontslaggronden binnen de WWZ: wordt het vanaf 1 juli 2015 moeilijker een werknemer te ontslaan?

Ontslaggronden binnen de WWZ: wordt het vanaf 1 juli 2015 moeilijker een werknemer te ontslaan?

Ontslaggronden binnen de WWZ: wordt het vanaf 1 juli 2015 moeilijker een werknemer te ontslaan? Een werknemer ontslaan vereist een redelijke grond voor ontslag. Redelijke ontslaggronden zijn onder meer bedrijfseconomische omstandigheden, disfunctioneren, verwijtbaar handelen of nalaten, langdurige arbeidsongeschiktheid en een verstoorde arbeidsverhouding. Op dit moment zijn de redenen voor ontslag vastgelegd in het Ontslagbesluit en […]

Read More →

Ontslag van een zieke werknemer bij reorganisatie: na 1 juli 2015 vrijwel onmogelijk!

Ontslag van een zieke werknemer bij reorganisatie: na 1 juli 2015 vrijwel onmogelijk!

Een zieke werknemer wordt beschermd door het wettelijk opzegverbod tijdens ziekte. Dat houdt in dat een werkgever gedurende de arbeidsongeschiktheid van de werknemer geen gebruik kan maken van een aan hem door het UWV verleende ontslagvergunning. Dit is alleen anders indien de werknemer pas ziek is geworden nadat het UWV-verzoek werd ingediend, dan wel de […]

Read More →

Wet Werk en Zekerheid kennisbank

Met de komst van de nieuwe Wet Werk en Zekerheid (WWZ) gaat het Nederlandse arbeidsrecht en ontslagrecht ingrijpend veranderen. Per 1 januari 2015 zullen de eerste wijzigingen ingevoerd worden. Het gaat om drie wijzigingen ten aanzien van tijdelijke contracten. WWZ en de proeftijd De WWZ voorziet allereerst in een wijziging van de proeftijdregeling bij tijdelijke contracten. Momenteel is […]

Read More →