CAO (collectieve arbeidsovereenkomst)

In een collectieve arbeidsovereenkomst staan arbeidsvoorwaarden die gelden voor alle werknemers die onder de werkingsfeer van de CAO vallen. Die arbeidsvoorwaarden gelden in aanvulling op de arbeidsovereenkomst en daarvan mag in de meeste gevallen niet ten nadele van de werknemer worden afgeweken. Als een CAO algemeen verbindend is verklaard, geldt de inhoud daarvan in beginsel voor alle werknemers in de branche.

Bij CAO’s kunnen diverse vragen aan de orde komen, zoals wat de status van een CAO is (bijvoorbeeld wel of niet algemeen verbindend verklaard), de uitleg van bepalingen in de CAO en de mogelijkheden om af te wijken van CAO-bepalingen (bijvoorbeeld door dispensatie).

Gerelateerde begrippen:

  • arbeidsvoorwaarden
  • werknemer