Ga naar hoofdinhoud

WHOA

De Wet Homologatie Onderhands Akkoord

De WHOA biedt ondernemingen in zwaar weer de kans om met schuldeisers tot een akkoord te komen. Dat kan bijvoorbeeld door het aanpassen van de voorwaarden (meer tijd) of door een gedeeltelijke kwijtschelding. Een bedrijf met schulden kan zijn crediteuren een voorstel doen tot een oplossing van de problematische schuld. Als alle crediteuren dat voorstel accepteren komt de regeling tot stand en is het bedrijf gered. Wat nieuw is, is dat ook als niet alle crediteuren het voorstel accepteren, de rechter kan bepalen dat deze crediteuren toch gebonden zijn aan het voorstel.

Hoe gaat de WHOA in zijn werk?

Een bedrijf met schulden kan zelf een voorstel doen (‘een akkoord aanbieden’) of kan de rechtbank vragen een deskundige te benoemen die daarbij helpt. Het bedrijf moet vervolgens goed kijken welke groepen crediteuren er zijn. Crediteuren hebben vaak een verschillende positie en die verschillen bepalen in welke groep zij worden ingedeeld. De bank, die doorgaans zekerheden heeft, zal in een andere groep komen als de Belastingdienst, die een voorrangspositie bekleedt. De leveranciers komen weer in een andere groep. Nadat de groepen zijn gemaakt, wordt gekeken welk voorstel mogelijk is. Om te bepalen welk voorstel wordt gedaan, moet worden gekeken wat de waarde is van het bedrijf in en buiten faillissement. Die waarde moet fictief worden verdeeld onder de schuldeisers. Het deel van de vordering dat daar boven valt, kan via de WHOA worden afgevloeid. Dit betekent bijvoorbeeld dat als crediteur A een vordering heeft van 100 en hij op basis van zijn positie en de bedrijfswaarde het perspectief heeft dat hij maximaal 50 zal ontvangen, dat hij voor 50 ‘ongedekt’ is. In dit voorbeeld zou het voorstel kunnen betekenen dat deze crediteur van 50 afscheid moet nemen.

Het idee is dat de schulden die de economische waarde van het bedrijf te boven gaan, en dus toch niet meer verhaald kunnen worden, dan ook moeten kunnen worden afgevoerd, om het bedrijf een tweede kans te geven.

De rol van de herstructureringsdeskundige

Zodra de schuldenaar start met de voorbereiding van een akkoord, deponeert hij een verklaring waaruit dit blijkt bij de griffie van de rechtbank.

De rechtbank kan een een herstructureringsdeskundige benoemen. De schuldenaar kan hiertoe zelf een verzoek doen. Ook iedere schuldeiser, aandeelhouder of de krachtens de wettelijke bepalingen bij de door de schuldenaar gedreven onderneming ingestelde ondernemingsraad of personeelsvereniging kunnen bij de rechtbank een verzoek indienenen tot aanwijzing van een herstructureringsdeskundige. De rol van de herstructureringsdeskundige is het voorbereiden van een akkoord en het in gang zetten van het proces dat kan leiden tot vaststelling van het akkoord door de rechter.

Meer informatie over de WHOA

Op het WHOA informatieplatform WBRT.nl, een initiatief van act Fort Advocaten en BFI Global, vindt u meer informatie over de WHOA en een overzicht welke stappen er in een WHOA traject genomen moeten worden om te komen tot een akkoord.

Schuldeisers en WHOA

Bent u schuldeiser van een onderneming die haar schuldeisers een onderhands akkoord heeft aangeboden conform de WHOA? Het is dan belangrijk dat u tijdig juridisch advies inwint. Een akkoord kan – indien het wordt goedgekeurd – grote gevolgen hebben voor u. Zo kan een overeenkomst als gevolg van een goedgekeurd akkoord worden beëindigd of gewijzigd. U heeft weliswaar recht op een schadevergoeding. De schadevergoeding kan echter ook worden meegenomen in het akkoord.  U kunt tevens geconfronteerd worden met een zogenaamde ‘afkoelingsperiode’. Gedurende een afkoelingsperiode kunt u geen verhaalsmaatregelen te nemen, zoals beslagleggen. Belangrijker is echter dat uw wederpartij bevoegd blijft de aan haar geleverde goederen te gebruiken. Dit kan onder bepaalde omstandigheden.

Dit is waar wij u mee kunnen helpen:

  • Beoordelen of het aangeboden akkoord aan de wettelijke eisen voldoet;
  • Beoordelen of de schuldenaar bevoegd is de goederen te blijven gebruiken;
  • U voorzien van een onderbouwd stemadvies

Heeft uw bedrijf schulden?

Dreigt uw onderneming ten onder te gaan aan schulden of langlopende verplichtingen, maar is de business in de kern gezond? Of staat u als accountant of bedrijfsadviseur zo’n bedrijf bij? Met tijdig ingrijpen kan mogelijk een faillissement worden voorkomen. De WHOA geeft de mogelijkheid om schulden te herstructureren door een akkoord aan de schuldeisers aan te bieden en zo nodig af te dwingen. Daarbij is echt maatwerk mogelijk: u kunt alle schuldeisers erbij betrekken, maar ook dat specifieke deel dat problemen geeft. Verder is het mogelijk om lopende overeenkomsten die als een molensteen om uw bedrijf hangen, te wijzigen of te beëindigen. Dit alles met als doel: zo veel mogelijk van de waarde van de onderneming behouden.

Neem vrijblijvend contact op met één van onze advocaten om te bespreken wat mogelijk is in uw situatie. Tijdig ingrijpen en een goede voorbereiding is daarbij van het grootste belang. Wij kunnen:

  • Met u beoordelen of een akkoord voor uw bedrijf een oplossing kan bieden
  • U begeleiden bij de voorbereiding van een akkoord en de aanbieding daarvan
  • U voorzien van degelijk juridisch, bedrijfseconomisch en tactisch advies
  • Met u werken aan behoud van de onderneming.

Offerte herstructureringsdeskundige nodig?

Bent u schuldeiser van een onderneming die haar schuldeisers een onderhands akkoord heeft aangeboden conform de WHOA? Het is dan belangrijk dat u tijdig juridisch advies inwint. Een akkoord kan – indien het wordt goedgekeurd – grote gevolgen hebben voor u. Zo kan een overeenkomst als gevolg van een goedgekeurd akkoord worden beëindigd of gewijzigd. U heeft weliswaar recht op een schadevergoeding. De schadevergoeding kan echter ook worden meegenomen in het akkoord.  U kunt tevens geconfronteerd worden met een zogenaamde ‘afkoelingsperiode’. Gedurende een afkoelingsperiode kunt u geen verhaalsmaatregelen nemen, zoals beslagleggen. Belangrijker is echter dat uw wederpartij bevoegd blijft de aan haar geleverde goederen te gebruiken. Dit kan onder bepaalde omstandigheden.

Dit is waar wij u mee kunnen helpen:

  • Beoordelen of het aangeboden akkoord aan de wettelijke eisen voldoet;
  • Beoordelen of de schuldenaar bevoegd is de goederen te blijven gebruiken;
  • U voorzien van een onderbouwd stemadvies

Herstructureringsdeskundige

 

Bo Schuurmans

Expertise: faillissementen
Lees meer

Albert Jan Nederhoed

Expertise: insolventierecht, financiering & zekerheden, bestuurdersaansprakelijkheid, herstructureringen
Lees meer

Lauran van Hoof

Expertise: insolventierecht, herstructurering, financiering & zekerheden, bijzonder beheer
Lees meer

Sylvain Caris

Expertise: insolventierecht, herstructurering, financiering & zekerheden, bijzonder beheer
Lees meer

Florentijn Verhagen

Expertise: insolventierecht, herstructurering, financiering & zekerheden, bijzonder beheer
Lees meer

Sanne de Vries – Vredevoort

Expertise: faillissementen
Lees meer