Skip to content
act legal covers all major European business centres: Amsterdam Bratislava Bucharest Budapest Frankfurt Madrid Milan Paris Prague Sofia Vienna Warsaw

Werken in de hitte: recht op tropenrooster of airconditioning?

Werken in de hitte: recht op tropenrooster of airconditioning?

Als de temperaturen in Nederland oplopen, wordt door werknemers veel geklaagd over werken in de hitte. In sommige gevallen niet terecht, in andere wel.

Wat mogen werkgever en werknemer in dat kader eigenlijk van elkaar verwachten? Mogen werknemers werk weigeren bij hoge temperaturen? En bent u als werkgever verplicht maatregelen te nemen tegen de hitte? 

Arbeidsomstandighedenbesluit – temperatuur op de werkvloer

Het Arbeidsomstandighedenbesluit bepaalt dat de temperatuur op de werkvloer niet nadelig mag zijn voor de gezondheid van werknemers. Hoewel geen specifieke temperaturen in de wet genoemd worden, moet u er als werkgever dus in ieder geval alles aan doen om gezondheidsklachten en -schade te voorkomen.

Werkweigering bij hoge temperatuur op de werkvloer

Betekent dat ook dat uw werknemers mogen weigeren te werken indien sprake is van een hoge temperatuur op de werkvloer? Volgens de Arbeidsomstandighedenwet mogen werknemers hun werk pas onderbreken als de hitte een ernstig en onmiddellijk dreigend gevaar voor de veiligheid en gezondheid oplevert.

Hoewel werken in de hitte door veel werknemers als onaangenaam wordt ervaren, zullen de temperaturen in Nederland meestal niet zo hoog oplopen dat het verrichten van de arbeid werkelijk een direct gevaar oplevert. In veel gevallen zal het weigeren van werk dus niet op zijn plaats zijn.  

Airconditioning, tropenrooster of koele dranken

Wel zullen werkgevers bij hoge temperaturen maatregelen tegen de hitte moeten treffen. Een ventilator of airconditioning kunnen bijvoorbeeld eenvoudig voor verkoeling en een goede temperatuur op de werkplek zorgen.

Als werken bij hoge temperaturen niet op die manier kan worden voorkomen, dient u als werkgever andere maatregelen te nemen. Denk bijvoorbeeld aan het verkorten van de duur van de werkzaamheden, het aanbieden van koele dranken of het beschikbaar stellen van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Arbeidsinspectie

Verzuimt u als werkgever maatregelen tegen de hitte te treffen, dan loopt u het risico dat werknemers daarover een klacht indienen bij de Arbeidsinspectie. En als de Arbeidsinspectie vervolgens van mening is dat uw werknemers mogelijk schade lijden als gevolg van de hitte op de werkvloer, kan zij eisen dat er door u als werkgever bepaalde maatregelen worden genomen.

Betere prestaties in een goed klimaat

Een goed klimaat op de werkvloer zorgt overigens ook voor betere prestaties van uw personeel. Uit onderzoek blijkt dat hoge temperaturen de productiviteit van werknemers maar liefst met 30 % tot 50 % kunnen verminderen. Niet alleen uw werknemers hebben dus belang bij een goede temperatuur op de werkvloer!

Benieuwd naar het Arbeidsomstandighedenbesluit? Klik dan op de link.

Eerder schreef Irene Hofhuis van onze vastgoedsectie ook over temperatuur op de werkvloer: Airco in het gehuurde: tropenrooster of dikke trui?