Skip to content
act legal covers all major European business centres: Amsterdam Bratislava Bucharest Budapest Frankfurt Madrid Milan Paris Prague Sofia Vienna Warsaw

Bestuurdersaansprakelijkheid: bent u gedechargeerd? Reken u in geval van faillissement niet rijk!

Wat is decharge?

Bij het vaststellen van de jaarrekening is het gebruikelijk dat aan het bestuur decharge wordt verleend. Bij een decharge verleent de vennootschap “kwijting” aan een bestuurder voor het gevoerde bestuur over een bepaalde periode. Daarmee wordt bedoeld dat het gevoerde beleid wordt “goedgekeurd”. Vaak gebeurt dat door de algemene vergadering van aandeelhouders. Voorkomen wordt dan, dat de bestuurder in de toekomst aansprakelijk gesteld kan worden voor het gevoerde beleid. Het gaat dan wel uitsluitend om de “interne aansprakelijkheid”, dus in relatie tot de vennootschap zelf. Schuldeisers van de vennootschap kunnen de bestuurder nog wel aansprakelijk stellen.

Reikwijdte

De reikwijdte van de decharge is niet onbeperkt: de decharge ziet namelijk alleen op het beleid dat blijkt uit de jaarrekening, en op beleid dat bekend was ten tijde van het verlenen van de decharge. Bestuurders die zich onbehoorlijk hebben gedragen en de gevolgen daarvan hebben verzwegen, kunnen zich dus niet op een decharge beroepen.

Hoe zit dat in faillissement?

In faillissement is het de curator die een bestuurder namens de vennootschap aansprakelijk kan stellen. Wanneer aan een bestuurder decharge is verleend, kan de curator zich, net als de vennootschap, niet (meer) op de “interne aansprakelijkheid” beroepen. Dat geldt uiteraard alleen voor beleid dat ten tijde van het verlenen van de decharge bekend was, of uit de jaarrekening blijkt.

Daarmee gaat een bestuurder nog niet vrijuit: een curator heeft namelijk meer pijlen op zijn boog. Zo kan een curator zich nog beroepen op andere rechtsgronden, zoals de gewone onrechtmatige daad of op de aansprakelijkheid wanneer onbehoorlijk bestuur de oorzaak is van het faillissement. Dan werkt decharge niet.

Hoewel een decharge aan het einde van een bestuursperiode een teken is van goedkeuring en vertrouwen, is het geen heilige graal. Een curator, maar ook de vennootschap zelf, heeft nog mogelijkheden om schade te verhalen op een (oud-)bestuurder die zich onbehoorlijk heeft gedragen, ook na een verleende decharge.

Lees meer over bestuurdersaansprakelijkheid en persoonlijk verwijt en remedies voor bestuurdersaansprakelijkheid.