Skip to content
act legal covers all major European business centres: Amsterdam Bratislava Bucharest Budapest Frankfurt Madrid Milan Paris Prague Sofia Vienna Warsaw

Accountantsaansprakelijkheid in faillissement

De curatoren van Imtech hebben in kortgeding geëist dat KPMG informatie dient te verschaffen aan de curatoren. Het gaat hierbij om informatie die inzage geeft in de controlewerkzaamheden van de accountant. De curatoren verwijten KPMG te weinig te hebben gedaan om de fraude die bij Imtech is gepleegd, aan het licht te brengen. Het Imtech-concern is uiteindelijk ten onder gegaan aan de gepleegde fraude en schuldeisers hebben het nakijken.

De curatoren zouden graag een ongecensureerde versie zien van het door AFM (Autoriteit Financiële Markten) aan KPMG opgelegde boetebesluit. Daaruit blijkt dat KPMG ten aanzien van een of meer van haar cliënten tekort is geschoten in haar accountantscontrole. Het boetebesluit is echter slechts geanonimiseerd gepubliceerd. De curatoren vermoeden dat de boete is opgelegd voor fouten die door KPMG zijn gemaakt bij de controle van de jaarrekening over 2011. Het is (voor de curatoren van Imtech) echter niet duidelijk of KPMG is beboet voor blunders in het controledossier van Imtech.

Daarnaast willen de curatoren inzage in de controledossiers van de frauderende Imtech-vennootschappen in Duitsland en Polen. KPMG weigert die aan de curatoren af te geven omdat het betrekking heeft op andere juridische entiteiten dan het failliete Imtech-concern in Nederland. Hiermee zou de kenbaarheid van de fraude voor KPMG kunnen worden aangetoond.

Het is duidelijk dat de curatoren azen op een onderbouwing van de aansprakelijkheid van de accountant voor missers in het controledossier van Imtech. Missers met enorme schade tot gevolg.

Aansprakelijkheid van de accountant

Het is in faillissement mogelijk een tekortschietende accountant aansprakelijk te stellen voor de schade die door hem is berokkend. Dit is mogelijk wanneer de accountant in zijn controlewerkzaamheden verwijtbare fouten heeft gemaakt. Fouten die leiden tot de publicatie van een misleidende jaarrekening, waardoor een beeld van de financiële situatie van een onderneming wordt geschetst die niet strookt met de realiteit. Een jaarrekening op basis waarvan onder meer investeerders, leveranciers en afnemers beslissen om al dan niet of uitsluitend onder bepaalde voorwaarden met de onderneming te contracteren.

Een dergelijke aansprakelijkheid biedt een grond voor de curator om verhaal te nemen op de accountant. Dit strekt tot doel het boedelactief te vergroten en daarmee de financiële schade van de schuldeisers in het faillissement te beperken.

De uitspraak in het kortgeding tegen KPMG wordt op 21 juli 2017 verwacht.