Skip to content
act legal covers all major European business centres: Amsterdam Bratislava Bucharest Budapest Frankfurt Madrid Milan Paris Prague Sofia Vienna Warsaw

De geldigheid van een concurrentiebeding

In veel arbeidsovereenkomsten is een concurrentiebeding opgenomen. Een concurrentiebeding beperkt de werknemer in zijn vrijheid om na het einde van de arbeidsovereenkomst bij een andere werkgever of als zelfstandige werkzaam te zijn. Daarmee vormt het concurrentiebeding een inbreuk op het grondwettelijk erkende belang van een werknemer bij een vrije arbeidskeuze. Om de werknemer te beschermen zijn voorwaarden aan de geldigheid van een concurrentiebeding gesteld.

Schriftelijk

Het concurrentiebeding moet schriftelijk worden overeengekomen tussen de werkgever en een meerderjarige werknemer. De werknemer moet de mogelijkheid hebben gehad de consequenties van dit voor hem bezwarende beding goed te overwegen. Daarvoor is persoonlijke instemming vereist. De enkele verwijzing in de arbeidsovereenkomst naar een reglement, cao of personeelsgids is onvoldoende. Een concurrentiebeding is wel geldig overeengekomen als in de door de werknemer voor akkoord ondertekende arbeidsovereenkomst of brief wordt verwezen naar bijgevoegde arbeidsvoorwaarden, waarin ook een concurrentiebeding is opgenomen.

Contract voor onbepaalde tijd

Een concurrentiebeding is daarnaast slechts geldig als de werknemer werkzaam is op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Een concurrentiebeding in een tijdelijk contract is alleen toegestaan als bij het concurrentiebeding een schriftelijke motivering van de werkgever is opgenomen, waaruit blijkt dat het beding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen worden niet snel aangenomen. Gedacht kan worden aan hele specifieke kennis of bedrijfsinformatie die de werknemer op zal doen, waarbij de werkgever onevenredig wordt benadeeld als de werknemer overstapt naar de concurrent. Als de schriftelijke motivering in een tijdelijk contract ontbreekt, is het concurrentiebeding nietig.

Advies bij het opstellen van een concurrentiebeding

Aan de geldigheid van een concurrentiebeding worden strenge eisen gesteld. Mocht u vragen hebben over het opstellen of de geldigheid van een concurrentiebeding? Neem dan contact op met een van de arbeidsrechtadvocaten van FORT.