Skip to content
act legal covers all major European business centres: Amsterdam Bratislava Bucharest Budapest Frankfurt Madrid Milan Paris Prague Sofia Vienna Warsaw

Dubbele beloning bij oproepcontracten!

Dubbele beloning bij oproepcontracten!

Oproepkrachten hebben onder omstandigheden een minimumaanspraak op drie uur loon per oproep, ook al duurt de oproep feitelijk korter. Dat is aan de orde indien een arbeidsomvang van minder dan 15 uur per week is overeengekomen en de tijdstippen waarop de arbeid moet worden verricht niet zijn vastgelegd. En ook indien de omvang van de arbeid niet of niet eenduidig is vastgelegd (artikel 7:628a BW).

Meerdere korte oproepen op één dag

Maar wat nu indien een oproepkracht op één dag meerdere keren wordt opgeroepen voor een periode van (telkens) korter dan drie uur?

Een voorbeeld dat recent ter beoordeling voorlag aan de rechter betrof de werkzaamheden van een taxichauffeur. Zij werd op één dag voor meerdere taxiritjes – die kort na elkaar volgden – van minder dan drie uur opgeroepen. De taxichauffeur stelde dat volgens de wet voor iedere rit van die dag steeds ten minste drie uren moesten worden uitbetaald, ongeacht de tussen de ritten gelegen tijd. Voor een rit van 10:35 tot 11:05 uur en een daaropvolgende rit van 11:15 tot 11:30 wilde zij dus in totaal zes uur uitbetaald krijgen.

Die uitleg had dus tot gevolg dat bepaalde door haar gewerkte dagdelen dubbel aan haar diende te worden uitbetaald. Het hof oordeelde dat de wetgever dat niet bedoeld kon hebben met artikel 7:628a BW en wees de vordering van de taxichauffeur af. Een naar mijn mening alleszins redelijk oordeel van het hof.

Hoge Raad: dubbele beloning kan

De taxichauffeur vond evenwel gehoor bij de Hoge Raad.

De Hoge Raad oordeelde op 3 mei 2013 namelijk dat de oproepkracht die meerderde malen per dag wordt opgeroepen werk te verrichten, over elke afzonderlijke periode van arbeid recht heeft op loon voor een periode van minimaal drie uur. Dat wordt niet anders doordat de mogelijkheid ontstaat dat over bepaalde tijdvakken van die dag “dubbel” wordt beloond.

Voorkom dubbeltellingen

Bij oproepkrachten die meerdere keren per dag voor korte duur worden opgeroepen én die gemiddeld 15 uur of meer per week werken, kan het raadzaam zijn expliciet een arbeidsomvang van 15 uur per week overeen te komen. Dan zijn dubbeltellingen namelijk van de baan. Werkt zo’n oproepkracht gemiddeld minder dan 15 uur per week, dan lijkt het raadzaam bij iedere oproep expliciet te melden dat die voor drie uur is. Die drie uren moeten immers toch betaald worden.

Judith Markus