Skip to content
act legal covers all major European business centres: Amsterdam Bratislava Bucharest Budapest Frankfurt Madrid Milan Paris Prague Sofia Vienna Warsaw

Hebben aandeelhouders altijd recht op winst?

Uit de wet volgt dat een aandeelhouder recht heeft om te delen in de winst.

Sinds de inwerkingtreding van de flex- wet is het bij de B.V. mogelijk om hiervan af te wijken door in de statuten een bepaling op te nemen dat aandelen van een bepaalde soort of bepaalde aanduiding geen of slechts een beperkt recht geven tot deling in de winst.

Als een vennootschap winst heeft gemaakt (en dit blijkt uit de vastgestelde jaarrekening) heeft een aandeelhouder dan onverkort het recht om deze winst te ontvangen?

Bestemming van de winst
De algemene vergadering van aandeelhouders is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van uitkeringen.

De statuten kunnen die bevoegdheid beperken of toekennen aan een ander orgaan. In veel statuten is een dergelijke bepaling opgenomen en is een ander orgaan bevoegd om over de bestemming van de winst te beslissen.

In dit verband is het KLM Air France/VEB arrest interessant. Hierin stelden de minderheidsaandeelhouders dat het besluit tot winstreservering van KLM-Air France (een N.V.) door de prioriteitsaandeelhouder, in strijd zou zijn met de bijzondere zorgplicht die ten aanzien van de minderheidsaandeelhouders dient te worden aangenomen, namelijk: het recht van deze aandeelhouders op (een groot deel van) de winst.

De minderheidsaandeelhouders betoogden dat zij recht hadden op een hoger dividend.

Redelijk dividend
De Hoge Raad beslist dat het desbetreffende orgaan rekening moet houden met de belangen van de minderheidsaandeelhouders bij een redelijk dividend. Deze zorgvuldigheid wordt door de rechter met terughoudendheid beoordeeld. Het besluitvormende orgaan geniet een grote vrijheid om tot reservering over te gaan. Alleen indien zij in redelijkheid geen verdedigbare argumenten hebben gevonden voor het besluit, zou aantasting van het besluit door de rechter aan de orde kunnen zijn.

Het besluit tot het reserveren van de winst blijft hier in stand.

De (minderheids)aandeelhouder heeft derhalve (onder bepaalde omstandigheden) niet onverkort recht op de volledig uitkeerbare winst.

Auteur: Eileen van Oene.

Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Edward van Leeuwen Boomkamp, advocaat binnen de transactiepraktijk van de sectie Ondernemingsrecht. Hij houdt zich voornamelijk bezig met advies omtrent fusies en overnames, (des)investeringen, participaties en joint ventures.