Skip to content
act legal covers all major European business centres: Amsterdam Bratislava Bucharest Budapest Frankfurt Madrid Milan Paris Prague Sofia Vienna Warsaw

Hoge boete bij ontbreken van een werkvergunning!

Hoge boete bij ontbreken van een werkvergunning!

Vreemdelingen die in Nederland arbeid verrichten moeten in het bezit zijn van een werkvergunning (ook een tewerkstellingsvergunning genoemd). Dat is vastgelegd in de Wet arbeid vreemdelingen (“Wav”).

Als de Inspectie SZW (voorheen de Arbeidsinspectie) constateert dat die vergunning ontbreekt, wordt een bestuurlijke boete aan de “werkgever” opgelegd van maar liefst € 12.000 per vreemdeling. En het begrip  “werkgever” van de Wav is heel ruim!

Veel ondernemers denken nooit te maken te hebben met de Wet arbeid vreemdelingen. Dit terwijl 80% daarvan zijn bedrijf schoon laat maken door een schoonmaakbedrijf en bijna alle schoonmaakbedrijven uit het buitenland afkomstige werknemers in dienst hebben. Dat betekent dat het grootste deel van die ondernemers permanent “werkgever” speelt in het kader van die wet.

Om als “werkgever” in de zin van de Wav te worden aangemerkt is namelijk alleen van belang of iemand voor uw bedrijf werkzaam is. En dus niet of diegene bij u op de loonlijst staat. Laat het door u ingehuurde schoonmaakbedrijf een schoonmaker in uw bedrijf werken die geen werkvergunning heeft, dan riskeert ook u een boete van € 12.000. Op grond van de ketenregeling van de Wav heeft u namelijk een zelfstandige verantwoordelijkheid om te controleren of de betreffende ingehuurde schoonmaker over de vereiste documenten beschikt. Is dat niet het geval, dan mag u hem of haar niet op uw bedrijfsvloer toelaten.

Vermijden van risico 

Afspraken tussen u en het schoonmaakbedrijf dat uw pand schoonmaakt kunnen niet beletten dat de Arbeidsinspectie u een boete oplegt indien iemand zonder werkvergunning bij u werkt.

Toch adviseren wij u uitdrukkelijk om met uw schoonmaakbedrijf overeen te komen dat zij garandeert dat zij de Wav naleeft – en dus alleen werknemers met een werkvergunning bij u zal laten werken – en zij zich garant stelt voor het betalen van een eventueel opgelegde boete indien daar geen sprake van is. Zo’n (schriftelijke) afspraak is van groot belang, aangezien het bij het ontbreken daarvan niet vanzelfsprekend is dat u een aan u opgelegde boete kunt verhalen op/verrekenen met het schoonmaakbedrijf, zo blijkt uit een recente uitspraak van rechtbank Amsterdam. Het ging in dat geval om een restauranthouder die zijn pand voor iets meer dan € 6.000 liet schilderen en vervolgens een boete opgelegd kreeg van maar liefst ruim € 9.000! (Tot 1 januari 2013 bedroeg de boete € 8.000 per overtreding.)

Zoals altijd is voorkomen natuurlijk beter dan genezen. Zorg er dus voor dat u met bonafide schoonmaakbedrijven zaken doet, dat u de bij u ingezette krachten registreert, controleert of zij over de vereiste documenten beschikken en u een kopie daarvan minimaal vijf jaren in uw administratie bewaart.