Skip to content
act legal covers all major European business centres: Amsterdam Bratislava Bucharest Budapest Frankfurt Madrid Milan Paris Prague Sofia Vienna Warsaw

Klachtenregeling

Niet tevreden over onze dienstverlening?

Fort Advocaten N.V. doet er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent en een klacht heeft.

Natuurlijk kunt u eerst uw bezwaren voorleggen aan de betrokken advocaat. Indien dat niet tot een oplossing leidt, kunt u zich wenden tot het bestuur van Fort Advocaten N.V., dat zal proberen om met u tot een oplossing te komen. Wij hechten veel waarde aan een goede relatie met onze cliënten en een uiting van ontevredenheid nemen wij uiterst serieus. Daarom hebben wij een eigen klachtenregeling opgesteld, die u hieronder aantreft.

Mocht u meer informatie nodig hebben dan kunt u altijd contact opnemen met onze kantoordirecteur mevrouw C. Bonsma (carolien.bonsma@actlegal-fort.com).

1.   Indienen van een klacht

Een klacht zendt u schriftelijk aan het bestuur van Fort Advocaten N.V. (Postbus 70091, 1007 KB, Amsterdam). Dat kan ook per e-mail (carolien.bonsma@actlegal-fort.com).

Om uw klacht zo snel mogelijk te kunnen beoordelen, is het van belang dat u de volgende zaken opneemt in uw brief:

  • Uw naam, adres en woonplaats, en eventueel uw telefoonnummer en email adres;
  • Het nummer van uw dossier bij Fort Advocaten N.V.;
  • De datum waarop u uw brief verstuurt;
  • Een duidelijke omschrijving van uw klacht;
  • Kopieën van documenten die de klacht verduidelijken.

Hoe meer relevante informatie u verstrekt, hoe beter wij in staat zijn uw klacht te beoordelen.

2.   Ontvangstbevestiging

U ontvangt zo spoedig mogelijk een schriftelijke ontvangstbevestiging.

In deze ontvangstbevestiging wordt u geïnformeerd over de naam van degene die de klacht behandelt en over het verloop van de klachtenprocedure

3.   Behandeling van de klacht

  • Het bestuur van Fort Advocaten N.V. wijst een bemiddelaar aan, dat kan het bestuur zelf zijn.
  • De bemiddelaar zal de betrokken advocaat over de klacht in kennis stellen en deze in de gelegenheid stellen daar binnen een te stellen termijn (schriftelijk) op te reageren.
  • De bemiddelaar kan u tijdens de beoordeling van de klacht vragen om extra informatie.
  • Indien de bemiddelaar dit nodig acht, kunnen beide partijen worden uitgenodigd voor een gesprek.
  • De bemiddelaar draagt zorg voor een snelle en behoorlijke behandeling van de klacht

4.   Reactie op uw klacht

U ontvangt zo spoedig mogelijk een inhoudelijke reactie op uw klacht. Indien vertraging ontstaat, wordt dat onder opgave van redenen kenbaar aan u gemaakt.

Fort Advocaten N.V. doet er alles aan om uw klacht naar tevredenheid af te handelen.

Indien u met de uitkomst niet tevreden bent, kunt u overwegen uw klacht voor te leggen aan de zogeheten deken van de Orde van Advocaten in het arrondissement Amsterdam. Voor nadere informatie verwijzen wij naar www.advocatenorde.nl.

U heeft ook de mogelijkheid om zich te wenden tot de burgerlijke rechter.