Skip to content
act legal covers all major European business centres: Amsterdam Bratislava Bucharest Budapest Frankfurt Madrid Milan Paris Prague Sofia Vienna Warsaw

Loonsanctie: arbodienst aansprakelijk voor de schade?

Loonsanctie: arbodienst aansprakelijk voor de schade?

Veel werkgevers maken bij de verzuimbegeleiding gebruik van een arbodienst.

Hoewel werkgevers daarmee de re-integratie uitbesteden aan een professionele partij, komt het in de praktijk toch regelmatig voor dat de (beleids)regels die voortvloeien uit de Wet Verbetering Poortwachter niet worden nageleefd.

Een voorbeeld waarbij het fout ging blijkt uit een uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland. De werkgever kreeg een loonsanctie opgelegd van het UWV omdat de re-integratieactiviteiten voor de zieke werknemer die gericht zijn op het vinden van werk bij een andere werkgever (“re-integratie tweede spoor”) te laat waren opgestart. De werkgever stelde haar arbodienst 365 aansprakelijk voor de uit de loonsanctie voortvloeiende schade.

De rechter oordeelde dat 365 inderdaad niet als een redelijk handelend arbodienst had gehandeld door te verzuimen om bij de eerstejaarsevaluatie een aanvang te maken met de re-integratie tweede spoor. 365 diende volgens de rechter als professionele arbodienst immers bekend te zijn met de toepasselijke beleidsregels van het UWV waarin die verplichting is opgenomen.

Om haar schadevergoedingsplicht te beperken deed 365 vervolgens een beroep op een exoneratiebeding in haar algemene voorwaarden waarmee zij haar aansprakelijkheid had gemaximeerd. De rechter oordeelde evenwel dat het beroep van 365 op dat beding naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar was. Omstandigheden die bij dat oordeel een rol speelden waren onder andere dat de fout van 365 ernstig te noemen was, van een professionele arbodienst mag worden verwacht dat zij op de hoogte is van het toetsingkader van het UWV en dat 365 niet aan die vanzelfsprekende verwachting had voldaan. Ook stond de schade van de werkgever in schril contrast tot het bedrag waartoe 365 haar aansprakelijkheid had beperkt.

Kortom, de arbodienst was aansprakelijk voor de volledige schade van de werkgever die het gevolg was van de loonsanctie.