Skip to content
act legal covers all major European business centres: Amsterdam Bratislava Bucharest Budapest Frankfurt Madrid Milan Paris Prague Sofia Vienna Warsaw

Status Wet Continuïteit Ondernemingen II

Medio augustus 2014 is het voorontwerp Wet Continuïteit Ondernemingen II gepubliceerd.  Vervolgens is er een consultatieronde gehouden en zijn 16 reacties, waaronder de reacties van het FNV, de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants gepubliceerd.

Wet Continuïteit Ondernemingen II

De Wet Continuïteit Ondernemingen II maakt deel uit van het wetgevingsprogramma herijking faillissementsrecht en beoogt: “het proces van herstructurering van problematische schulden bij ondernemingen buiten faillissement te flexibiliseren, te bespoedigen en met zo min formaliteiten, kosten en onzekerheden gepaard te doen gaan”.

In de huidige wetgeving liggen de eisen voor het verplicht deelnemen aan een buitengerechtelijk akkoord (het dwangakkoord) zo hoog, dat schuldeisers vrijwel nooit worden gedwongen om hieraan medewerking te verlenen. Doordat iedere individuele schuldeiser de mogelijkheid heeft om een buitengerechtelijk akkoord te dwarsbomen slaagt dit maar zelden.

In het huidige wetsvoorstel is de mogelijkheid opgenomen om een akkoord algemeen verbindend te laten verklaren door de rechtbank ondanks dat één of meerdere crediteuren tegen hebben gestemd. Over de wijze van stemmen en de voorwaarden voor het algemeen verbindend verklaren van een akkoord bericht ik u op korte termijn nader.

In zijn brief van 4 juli 2016 heeft de Minister van Veiligheid en Justitie  de Tweede kamer geïnformeerd dat  er goede voortgang is geboekt in het wetgevingsprogramma herijking faillissementsrecht. In deze zelfde brief meldt de minister dat het wetsvoorstel inzake het dwangakkoord in het najaar van 2016 voor advies naar de Raad van State zal worden gestuurd.

Zodra de Raad van State haar advies openbaar heeft gemaakt bericht ik u nader over dit onderwerp.

Update: lees meer over de WHOA (voorheen WCO II) op WBRT.nl.