Skip to content
act legal covers all major European business centres: Amsterdam Bratislava Bucharest Budapest Frankfurt Madrid Milan Paris Prague Sofia Vienna Warsaw

Kan een ontbonden vennootschap alsnog failliet gaan?

Stel, u ontdekt dat uw debiteur niet langer bestaat. De vennootschap waarmee u hebt gecontracteerd, blijkt ontbonden, buiten faillissement geliquideerd en uitgeschreven uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Weliswaar lijkt de kous daarmee af, maar toch staat u nog niet helemaal buiten spel.

Turboliquidatie

Mogelijk heeft ‘turboliquidatie’ plaatsgevonden. In geval van turboliquidatie wordt na ontbinding van de vennootschap (doorgaans) de bestuurder aangesteld als vereffenaar van het vermogen. Hij maakt de aanwezige activa te gelde, uit de opbrengst worden de schulden voldaan. Is daarna sprake van een surplus, dan wordt dat uitgekeerd aan de aandeelhouder(s). Daarmee houdt de vennootschap op te bestaan. Rekening en verantwoording door de vereffenaar zijn niet vereist.

Meer schulden dan baten

Dat op uw vordering niet (of slechts deels) is betaald, geeft echter aan dat de schulden van de vennootschap de baten overstegen. De vennootschap was ten tijde van de ontbinding dus – technisch gezien – failliet. Het lijkt erop dat uw vordering – en die van eventuele andere schuldeisers – als oninbaar zal moeten worden beschouwd. Of kunt u van de ontbonden vennootschap alsnog het faillissement aanvragen?

Als blijkt dat de schulden de baten overtreffen, is de vereffenaar gehouden bij de rechtbank aangifte van het faillissement van de vennootschap te doen. Tegenwoordig betekent dat echter niet dat automatisch een faillissement volgt. In gevallen waarin geen baten aanwezig (lijken te) zijn of zijn te verwachten, stuurt een aantal rechtbanken aan op een turboliquidatie buiten faillissement. Maar het is nog maar de vraag of zo’n turboliquidatie dan wel naar behoren verloopt.

Wat te doen in geval van onrechtmatigheden?

Hebt u een vermoeden dat de vereffenaar bij de liquidatie van de vennootschap steken heeft laten vallen, dan hebt u de mogelijkheid om daartegen iets te ondernemen. Hoewel het voor u bijna niet te controleren is of de turboliquidatie goed is gegaan, zou het voor een curator wel te onderzoeken moeten zijn. Voor de aanstelling van een curator is het alleen wel nodig dat de vennootschap failliet wordt verklaard.

Dat kan! Een ontbonden vennootschap kan alsnog failliet worden verklaard. Voorwaarde is wel dat aannemelijk moet worden gemaakt dat er nog baten aanwezig zijn of te verwachten zijn. Dat is niet eenvoudig. In de rechtspraak is bepaald dat ook een niet geformaliseerde vordering uit hoofde van bestuurdersaansprakelijkheid als ‘bate’ in de zin van de wet wordt beschouwd. U kunt dan onder meer denken aan paulianeuze handelingen, bevoordeling van specifieke schuldeisers, het voortzetten van de onderneming in een andere vennootschap. Als u bekend bent met onrechtmatigheden, dan biedt dat een opening om alsnog tot faillietverklaring van de ontbonden vennootschap te komen. Komt het tot een faillissement en wordt een curator aangesteld, dan zal hij de (on)rechtmatigheden onderzoeken en de handelingen, die vóór faillissement zijn verricht en waarbij de schuldeisers van de vennootschap zijn benadeeld, te herstellen. Zodoende wordt de kans dat u alsnog op (een deel van) uw vordering wordt betaald, vergroot.

Meer informatie

Raadpleeg dit blog voor meer informatie over de Pauliana.