Skip to content
act legal covers all major European business centres: Amsterdam Bratislava Bucharest Budapest Frankfurt Madrid Milan Paris Prague Sofia Vienna Warsaw

De belangrijkste wetswijzigingen die vanaf 1 januari 2023 van kracht worden

Wetswijziging Wet op de ondernemingsraden

28 december 2022, door Florentijn Verhagen 

Per 1 januari 2023 is de implementatiewet richtlijn herstructurering en insolventie in werking getreden. Als gevolg daarvan zijn er verschillende wetswijzigingen doorgevoerd, waaronder in de Faillissementswet en de Wet op de ondernemingsraden.

Een belangrijke wijziging voor u als ondernemer of als accountant is dat aan artikel 31a van de Wet op de ondernemingsraden een lid wordt toegevoegd dat luidt: “Als een accountantsverklaring een negatieve verklaring omvat als bedoeld in artikel 393 lid 5, onderdeel h, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, wordt deze accountantsverklaring onverwijld door de accountant aan de ondernemingsraad gezonden.

Met een ‘negatieve verklaring’ wordt bedoeld een verklaring betreffende materiële onzekerheden die verband houden met gebeurtenissen of omstandigheden die gerede twijfel kunnen doen rijzen of de rechtspersoon zijn werkzaamheden voort kan zetten. Simpel gezegd: een verklaring die inhoudt dat de continuïteit van het bedrijf onzeker is. In dat geval moet de accountant vanaf dit nieuwe jaar direct de negatieve verklaring naar de ondernemingsraad toezenden. Doet de accountant dat niet, dan kan de jaarrekening niet worden vastgesteld (met alle gevolgen van dien).

De gedachte achter deze wetswijziging is dat de ondernemingsraad tijdig wordt betrokken bij de financiële positie van de onderneming.

Andere belangrijke wetswijzigingen

Tot slot wijzen we u op een aantal andere voor u belangrijke wetswijzigingen die vanaf 1 januari 2023 van kracht worden:

Heeft u behoefte aan meer informatie over dit onderwerp?  Of sparren over de impact van deze wet? Wij helpen u daar graag bij! Als u interesse heeft, stuur dan een e-mail naar florentijn.verhagen@actlegal-fort.com, advocaat insolventierecht & herstructurering.

Florentijn Verhagen is advocaat bij act Fort Advocaten. Hij begeleidt ondernemingen in zwaar weer en adviseert bij het herstructureren van schulden of financieringen, doorstarts en disputen met de curator. Neem voor vragen contact op via +31 (0)20 664 51 11.