Skip to content
act legal covers all major European business centres: Amsterdam Bratislava Bucharest Budapest Frankfurt Madrid Milan Paris Prague Sofia Vienna Warsaw

Amsterdam mag erfpacht aanpassen

Onrust onder erfpachters in Amsterdam. De gemeente Amsterdam mag de canon – de jaarlijkse vergoeding voor de erfpacht – op basis van de huidige marktwaarde herzien. Dat heeft de rechtbank op 5 juni 2013 bepaald in een rechtszaak die verschillende huiseigenaren tegen de gemeente hadden aangespannen.

De rechtbank vat de kwestie als volgt samen (Bron: rechtspraak.nl) http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Amsterdam/Nieuws/Pages/Amsterdam-mag-erfpacht-aanpassen.aspx):
“In Amsterdam staan verreweg de meeste woningen op grond die eigendom is van de gemeente. Voor het gebruik van die grond betalen de bewoners een jaarlijkse pachtsom: de canon. Bij het afsluiten van de canon werd destijds afgesproken dat de gemeente deze na een termijn van 75 jaar kon herzien op basis van een onafhankelijk deskundig oordeel. Die termijn is verlopen en nu wil de gemeente de canon aanpassen.

De Stichting Erfpachters Belang (SEBA) en een aantal particuliere bewoners zijn het daarmee oneens. Omdat er destijds geen herzieningsbepaling met die strekking in de vestigingsakte was opgenomen, mag de canon volgens hen nu niet worden herzien op basis van de huidige marktwaarde van de grond. Ook menen zij dat de deskundigenrapporten, waarop de gemeente de huidige herziening baseert, uitgaan van verkeerde uitgangspunten en rekenmethoden.

De rechtbank Amsterdam oordeelt anders: omdat een herziening van de canon wel is voorzien in de Algemene Bepalingen mag de gemeente deze wel degelijk doorvoeren. Daarnaast geldt dat de deskundigen zelf mogen bepalen welke uitgangspunten en methoden ze hanteren. Kortom: herziening van de canon op grond van de huidige marktwaarde van de grond is toegestaan. Wel vindt de rechtbank dat de deskundigen beter hadden moeten uitleggen hoe ze tot hun oordeel zijn gekomen.”

Naar verwachting volgen er komende tijd nog meer uitspraken over dit onderwerp. En: de gemeente is momenteel ook bezig met een herziening van het erfpachtstelsel; daarover binnenkort meer.

Auteurs: Dick de Gelder en Floor Frank
Voor vragen kunt u zich wenden tot de sectie Bestuursrecht.

Sascha Stavenuiter is advocaat omgevingsrecht. Zij is gespecialiseerd in overheidsaansprakelijkheid. Neem voor vragen contact op via +31(0)20 664 51 11.