Skip to content
act legal covers all major European business centres: Amsterdam Bratislava Bucharest Budapest Frankfurt Madrid Milan Paris Prague Sofia Vienna Warsaw

Saneren van belastingschulden met behulp van de WHOA

Saneren van belastingschulden met behulp van de WHOA

9 juni 2021, door Sylvain Caris

 

Tot en met 30 juni 2021 geldt het zogenaamd bijzonder uitstel van betaling van de Belastingdienst. Achterstallige belastingschulden van vóór 1 juli 2021 moeten per oktober 2022 worden voldaan. Alle belastingschulden die nadien verschuldigd zijn moeten in beginsel gewoon worden betaald. De Belastingdienst heeft een coulant terugbetaalbeleid van 60 maanden. Ook dit ruimhartige beleid zal echter niet voor iedere ondernemer voldoende zijn. Het kabinet heeft bij brief van 27 mei 2021 de Tweede Kamer laten weten dat zij geen belastinschulden generiek (geheel of gedeeltelijk) zal kwijtschelden. Zij ziet meer in zogenaamde “gerichtere steun”.

Het kabinet onderschrijft echter ook dat alle schuldeisers, waaronder dus ook de Belastingdienst, zich soepel en coulant dienen op te stellen en: “mogelijk zelfs hun vordering geheel of gedeeltelijk kwijtschelden (sanering).” Als oplossing voor de sanering van de schulden lijkt het kabinet te doelen op kwijtschelding door middel van het aanbieden van een akkoord op basis van de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) of andere wettelijke mogelijkheden. In mijn vorige blog ging ik reeds in op onder welke voorwaarden de Belastingdienst instemt met een akkoord.

Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA)

Per 1 januari 2021 is een nieuwe wet ingevoerd die de mogelijkheid biedt om alle of een gedeelte van de schuldeisers onder omstandigheden te laten instemmen met een (percentage)akkoord tegen kwijtschelding van het restant. Uit een gepubliceerde uitspraak van de Rechtbank Noord-Holland van 19 februari 2021 blijkt dat Belastingdienst heeft ingestemd met een homologatieakkoord. De Belastingdienst kreeg op basis van het akkoord 21 procent uitgekeerd. De concurrente crediteuren daarentegen 16 procent. Uit deze uitspraak blijkt dat de Belastingdienst dit saneringsverzoek met een welwillende blik heeft beoordeeld, en daarbij bereid is geweest af te wijken van haar eigen (beleids-)regels, waaronder dat zij normaliter alleen genoegen neemt met een uitkering van minimaal het dubbele van de concurrente crediteuren.

Om een akkoord aan te bieden aan de schuldeisers is echter ook geld nodig. Om dit mogelijk te maken heeft het kabinet een kredietfaciliteit ter beschikking gesteld, het time-out-arrangement (TOA).

Time-out-arrangement (TOA)

Om akkoorden onder de WHOA te financieren heeft het kabinet 200 miljoen euro uitgetrokken. Het TOA-krediet wordt door Qredits verstrekt. Qredits biedt ondernemers daarnaast twaalf maanden gratis coaching en ondersteuning bij het op orde brengen van het bedrijf.

Een onderneming kan maximaal 100.000 euro aanvragen om een akkoord aan te bieden. Het krediet bestaat uit twee delen, een deel werkkapitaal en een deel achtergesteld vermogen. Het doel van het achtergesteld vermogen is om het voor ondernemers makkelijker te maken vervolgfinanciering aan te trekken. Dit alles is bedoeld om levensvatbare ondernemingen te helpen deze crisis door te komen.

Belastingschulden

Indien een  ondernemer voornemens is een akkoord onder de WHOA aan te bieden aan haar schuldeisers doet zij er verstandig aan om bij de inrichting van het akkoord rekening te houden met wat de fiscale gevolgen zijn van een akkoord. De omzetbelasting die reeds in vooraftrek is genomen, dient in beginsel te worden terugbetaald als gevolg van het (gedeeltelijk) kwijtschelden van de vorderingen door de crediteuren. Verder beschouwt de Belastingdienst het voordeel dat als gevolg van kwijtschelding wordt genoten, in principe als (kwijtscheldings-)winst voor de vennootschapsbelasting. Deze fiscale winst kan in de regel worden verrekend met het opgebouwd compensabel verlies. Onder omstandigheden kan het compensabel verlies echter ‘verdampen’ als gevolg van het aangeboden akkoord onder de WHOA. Voor de aandeelhouder speelt nog een ander (fiscaal) risico. In het geval van een faillissement kan de aandeelhouder zijn investering ‘nemen’ als fiscaal verlies, wat leidt tot (toekomstig) compensabel verlies. In het geval van een akkoord onder de WHOA kan een aandeelhouder echter niet onder alle omstandigheden zijn investering boeken als fiscaal verlies, als gevolg waarvan hij (toekomstig) compensabel verlies misloopt. Met dit alles dient bij de inrichting van het akkoord rekening te worden gehouden.

Meer weten over de mogelijkheden om een uw schulden te saneren of heeft u een andere vraag naar aanleiding van het lezen van bovenstaand artikel? Neem contact op met Sylvain Caris, advocaat Insolventie & Herstructurering via: sylvain.caris@actlegal-fort.com of via tel. +31 (0)20 664 51 11.