Skip to content
act legal covers all major European business centres: Amsterdam Bratislava Bucharest Budapest Frankfurt Madrid Milan Paris Prague Sofia Vienna Warsaw

Uitstel invoering Omgevingswet

De geplande ingangsdatum van de Omgevingswet is verplaatst. Dit heeft demissionair minister van Infrastructuur & Milieu Schultz aangekondigd in een interview met Binnenlands Bestuur.

Het plan was dat de nieuwe Omgevingswet per 1 juli 2019 in werking zou treden. Deze planning zal dus niet gehaald worden. Minister Schultz doet geen uitspraken over wanneer de wet dan wel zal worden ingevoerd. Wel geeft zij aan dat deze zomer een definitief besluit volgt over de termijn van invoering.

Het doel van de Omgevingswet

Het doel van de Omgevingswet is het vereenvoudigen en samenvoegen van de regels voor ruimtelijke ontwikkeling in één wet. De wet moet leiden tot betere mogelijkheden voor integraal beleid, tot een betere bruikbaarheid en substantiële vereenvoudiging van het omgevingsrecht. Plannen en vergunningen worden zo veel mogelijk gebundeld en procedures worden sneller. Met de Omgevingswet wordt – ter vervanging van het huidige bestemmingsplan – een belangrijk nieuw instrument geïntroduceerd waarmee regels worden gesteld: het omgevingsplan. De gemeenteraad is verplicht hierin de regels op te nemen voor de ‘fysieke leefomgeving’.

De Omgevingswet is het fundament voor de hiervoor genoemde doelen, maar een groot deel van de voordelen zal worden gerealiseerd door het opstellen van de bijbehorende algemene maatregelen van bestuur en ministeriële regelingen. Het is daarom cruciaal dat de uitvoeringsregelgeving op zorgvuldige wijze tot stand komt en daar is meer tijd voor nodig, aldus minister Schultz. De benodigde complexe juridische aanpassingen zijn de reden voor het uitstel van de invoering. Hiermee doelt minister Schultz op de complexiteit van de ministeriële regelingen en de aanvullingswetten.

De vraag is in hoeverre het uitstel van de invoering van de Omgevingswet problemen oplevert. Volgens Schultz heeft het uitstel vooralsnog in ieder geval geen gevolgen voor de uiteindelijke einddatum van de transitie in 2029. Vanaf 2029 kan dus niet langer worden teruggegrepen op het oude stelsel. Alle gemeenten moeten vanaf dat moment onder andere een omgevingsvisie hebben vastgesteld en moeten werken met het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO): het Omgevingsloket.

Het uitstel van de invoering van de Omgevingswet betekent dus niet dat overheden nu achterover kunnen leunen. Overigens is de transitie al in volle gang, met het leren werken met de Omgevingswet en het nieuwe digitale loket. Alle overheden geven aan op schema te lopen met de implementatie.

Op verschillende plaatsen wordt in de Crisis- en Herstelwet momenteel al bij wijze van experiment vooruitgelopen op de Omgevingswet. Artikel 7c Besluit uitvoering Crisis- en Herstelwet omvat bijvoorbeeld het experiment ‘bestemmingsplan met verbrede reikwijdte’. Het experiment is bedoeld om een ‘omgevingsplanachtig’ bestemmingsplan vast te stellen. Bij vaststelling van zo’n bestemmingsplan mag worden afgeweken van een aantal wetten en besluiten, waaronder de Wet ruimtelijke ordening, het besluit ruimtelijke ordening, de Wet geluidhinder en het Besluit geluidhinder, de Wet milieubeheer en het Activiteitenbesluit milieubeheer. Op deze manier kunnen overheden alvast ‘oefenen’ met de op handen zijnde wet.

Het is dus nog even afwachten wat de nieuwe datum van invoering van de Omgevingswet zal zijn: in de tussentijd gaat de transitie gewoon door.

Bekijk hier het interview met minister Schultz.

Sascha Stavenuiter is advocaat omgevingsrecht. Zij is gespecialiseerd in overheidsaansprakelijkheid. Neem voor vragen contact op via +31(0)20 664 51 11.