ROZ-model en Wet Doorstroming Huurmarkt

ROZ-model en Wet Doorstroming Huurmarkt

ROZ-model versus Wet Doorstroming Huurmarkt. Op 1 juli 2016 is de Wet Doorstroming Huurmarkt in werking getreden. Vóór 1 juli 2016 gebruikten veel verhuurders een standaard ROZ-model huurovereenkomst voor woonruimte (versie 30 juli 2003). Op dit moment is dit nog steeds de meest recente (gepubliceerde) versie op de website van ROZ. Wat zegt het ROZ-Model […]

Read More →

ROZ model bankgarantie voor huurovereenkomst bedrijfsruimte mag door nieuwe verhuurder worden getrokken

ROZ model bankgarantie voor huurovereenkomst bedrijfsruimte mag door nieuwe verhuurder worden getrokken

Veel verhuurders willen bij het aangaan van een huurovereenkomst bedrijfsruimte dat de huurder financiële zekerheid stelt. Dat kan bijvoorbeeld met een ROZ model bankgarantie of een concerngarantie. Als de verhuurder het gehuurde vervolgens tijdens de huurovereenkomst verkoopt, kan discussie ontstaan of de garantie met het gehuurde is overgegaan naar de nieuwe verhuurder. Voor de bankgarantie […]

Read More →

Bedrijfsoverdracht en huur: de indeplaatsstelling

Bedrijfsoverdracht en huur: de indeplaatsstelling

Wat is een indeplaatsstelling? Bij een indeplaatsstelling neemt een derde de positie van de oorspronkelijk huurder over. Deze wordt als huurder “in de plaats gesteld” en neemt de rechten en verplichtingen uit de huurovereenkomst over. Dit is een contractsoverneming. Daarvoor moet de verhuurder toestemming geven, want het uitgangspunt in het Nederlandse recht is contractsvrijheid: het […]

Read More →

Huurbeëindiging op grond van dringend eigen gebruik/belangenafweging

Huurbeëindiging op grond van dringend eigen gebruik/belangenafweging

In vervolg op ons seminar “Actualiteiten dringend eigen gebruik/renovatie en indeplaatsstelling” van 26 juni 2014 attenderen wij u graag op het volgende. Zoals tijdens ons seminar aan de orde kwam, hangt de uitkomst van een procedure in belangrijke mate af van de wijze waarop partijen hun stellingen onderbouwen. Dat wordt onderstreept door een uitspraak van […]

Read More →

Huurder: zorg voor proces-verbaal van oplevering bij einde huurovereenkomst

Huurder: zorg voor proces-verbaal van oplevering bij einde huurovereenkomst

Bij het einde van de huurovereenkomst moet de huurder het gehuurde weer aan de verhuurder teruggeven. De teruggave van het gehuurde wordt “de oplevering” van het gehuurde genoemd. Niet zelden ontstaat er op dat moment discussie over de vraag of het gehuurde door de huurder in goede staat is opgeleverd. Bijvoorbeeld omdat huurder en verhuurder […]

Read More →

Verboden onderverhuur. Particuliere verhuurder vordert met succes afdracht van de winst!

Verboden onderverhuur. Particuliere verhuurder vordert met succes afdracht van de winst!

Verboden onderverhuur komt nog steeds op grote schaal voor, zeker in de grote steden. Voor verhuurders is het een doorn in het oog. Het is niet alleen tijdrovend en kostbaar om verboden onderverhuur tegen te gaan, maar de verhuurder wordt ook de mogelijkheid ontnomen om de woning zelf tegen een hogere huur te verhuren. De […]

Read More →

Hoge Raad: “Bij winkelruimte geldt Herenhuis-criterium niet!”

Hoge Raad: “Bij winkelruimte geldt Herenhuis-criterium niet!”

In een uitspraak uit 2010, bekend als “Het Herenhuis-arrest” heeft de Hoge Raad beslist dat het enkele feit dat een verhuurder wil renoveren, niet voldoende is om aan te nemen dat sprake is van dringend eigen gebruik. Van dringend eigen gebruik zou, volgens de Hoge Raad, alleen sprake kunnen zijn indien daarnaast ook een structurele […]

Read More →

Horeca en huur

Horeca en huur

Fort Advocaten organiseert regelmatig seminars en workshops. Tijdens de horecaworkshop van 3 februari 2014 spraken wij over zaken die voor een huurder van horecaruimte van belang zijn. Wat als je veranderingen wilt aanbrengen, bijvoorbeeld door een muurtje naar een binnenplaats door te breken? Hoe kan je huurtermijnen veilig stellen en grip houden op de huurprijs? […]

Read More →

Verhuurder? Laat de curator opzeggen.

Verhuurder? Laat de curator opzeggen.

Door het faillissement van een huurder komt de huurovereenkomst niet automatisch te vervallen. Deze moet dus nog worden beëindigd. Volgens de faillissementswet kunnen zowel de curator als de verhuurder de lopende huurovereenkomst opzeggen. Er geldt dan een opzegtermijn van drie maanden. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk (of per e-mail) gebeuren. Om bewijsredenen heeft schriftelijk […]

Read More →