Skip to content
act legal covers all major European business centres: Amsterdam Bratislava Bucharest Budapest Frankfurt Madrid Milan Paris Prague Sofia Vienna Warsaw

WHOA
Wet Homologatie Onderhands Akkoord

De WHOA biedt ondernemingen in zwaar weer de kans om met schuldeisers tot een akkoord te komen. Dat kan bijvoorbeeld door het aanpassen van de voorwaarden (meer tijd) of door een gedeeltelijke kwijtschelding. Een bedrijf met schulden kan zijn crediteuren een voorstel doen tot een oplossing van de problematische schuld. Als alle crediteuren dat voorstel accepteren komt de regeling tot stand en is het bedrijf gered. Wat nieuw is, is dat ook als niet alle crediteuren het voorstel accepteren, de rechter kan bepalen dat deze crediteuren toch gebonden zijn aan het voorstel.

Hoe gaat de WHOA in zijn werk?

Een bedrijf met schulden kan zelf een voorstel doen (‘een akkoord aanbieden’) of kan de rechtbank vragen een deskundige te benoemen die daarbij helpt. Het bedrijf moet vervolgens goed kijken welke groepen crediteuren er zijn. Crediteuren hebben vaak een verschillende positie en die verschillen bepalen in welke groep zij worden ingedeeld. De bank, die doorgaans zekerheden heeft, zal in een andere groep komen als de Belastingdienst, die een voorrangspositie bekleedt. De leveranciers komen weer in een andere groep. Nadat de groepen zijn gemaakt, wordt gekeken welk voorstel mogelijk is. Om te bepalen welk voorstel wordt gedaan, moet worden gekeken wat de waarde is van het bedrijf in en buiten faillissement. Die waarde moet fictief worden verdeeld onder de schuldeisers. Het deel van de vordering dat daar boven valt, kan via de WHOA worden afgevloeid. Dit betekent bijvoorbeeld dat als crediteur A een vordering heeft van 100 en hij op basis van zijn positie en de bedrijfswaarde het perspectief heeft dat hij maximaal 50 zal ontvangen, dat hij voor 50 ‘ongedekt’ is. In dit voorbeeld zou het voorstel kunnen betekenen dat deze crediteur van 50 afscheid moet nemen.

Het idee is dat de schulden die de economische waarde van het bedrijf te boven gaan, en dus toch niet meer verhaald kunnen worden, dan ook moeten kunnen worden afgevoerd, om het bedrijf een tweede kans te geven.

De rol van de herstructureringsdeskundige

Zodra de schuldenaar start met de voorbereiding van een akkoord, deponeert hij een verklaring waaruit dit blijkt bij de griffie van de rechtbank.

De rechtbank kan een een herstructureringsdeskundige benoemen. De schuldenaar kan hiertoe zelf een verzoek doen. Ook iedere schuldeiser, aandeelhouder of de krachtens de wettelijke bepalingen bij de door de schuldenaar gedreven onderneming ingestelde ondernemingsraad of personeelsvereniging kunnen bij de rechtbank een verzoek indienenen tot aanwijzing van een herstructureringsdeskundige. De rol van de herstructureringsdeskundige is het voorbereiden van een akkoord en het in gang zetten van het proces dat kan leiden tot vaststelling van het akkoord door de rechter.

Waarmee kunnen wij u helpen?

Schuldeiser en WHOA

Bent u schuldeiser van een onderneming die haar schuldeisers een onderhands akkoord heeft aangeboden conform de WHOA? Het is dan belangrijk dat u tijdig juridisch advies inwint. Een akkoord kan – indien het wordt goedgekeurd – grote gevolgen hebben voor u. Zo kan een overeenkomst als gevolg van een goedgekeurd akkoord worden beëindigd of gewijzigd. U heeft weliswaar recht op een schadevergoeding. De schadevergoeding kan echter ook worden meegenomen in het akkoord.  U kunt tevens geconfronteerd worden met een zogenaamde ‘afkoelingsperiode’. Gedurende een afkoelingsperiode kunt u geen verhaalsmaatregelen te nemen, zoals beslagleggen. Belangrijker is echter dat uw wederpartij bevoegd blijft de aan haar geleverde goederen te gebruiken. Dit kan onder bepaalde omstandigheden.

Dit is waar wij u mee kunnen helpen:

 • Beoordelen of het aangeboden akkoord aan de wettelijke eisen voldoet
 • Beoordelen of de schuldenaar bevoegd is de goederen te blijven gebruiken
 • U voorzien van een onderbouwd stemadvies

Heeft uw bedrijf schulden?

Dreigt uw onderneming ten onder te gaan aan schulden of langlopende verplichtingen, maar is de business in de kern gezond? Of staat u als accountant of bedrijfsadviseur zo’n bedrijf bij? Met tijdig ingrijpen kan mogelijk een faillissement worden voorkomen. De WHOA geeft de mogelijkheid om schulden te herstructureren door een akkoord aan de schuldeisers aan te bieden en zo nodig af te dwingen. Daarbij is echt maatwerk mogelijk: u kunt alle schuldeisers erbij betrekken, maar ook dat specifieke deel dat problemen geeft. Verder is het mogelijk om lopende overeenkomsten die als een molensteen om uw bedrijf hangen, te wijzigen of te beëindigen. Dit alles met als doel: zo veel mogelijk van de waarde van de onderneming behouden. Tijdig ingrijpen en een goede voorbereiding is daarbij van het grootste belang.

Dit is waar wij u mee kunnen helpen:

  • Samen met u beoordelen of een akkoord voor uw bedrijf een oplossing kan bieden
  • U begeleiden bij de voorbereiding van een akkoord en de aanbieding daarvan
  • U voorzien van degelijk juridisch, bedrijfseconomisch en tactisch advies
  • Met u werken aan behoud van de onderneming.

Offerte herstructureringsdeskundige

De WHOA biedt de mogelijkheid om de rechter te vragen een herstructureringsdeskundige aan te stellen, die vervolgens een akkoord aanbiedt aan de schuldeisers en aandeelhouders.

De rechtbank heeft voor de aanvraag voor het aanstellen van een herstructureringsdeskundige twee offertes nodig. In de offerte wordt een plan van aanpak op hoofdlijnen opgenomen en een inschatting van de kosten. Daarnaast is het van belang dat de herstructureringsdeskundige zijn taak doeltreffend, onpartijdig en onafhankelijk kan uitvoeren en over de juiste competenties beschikt.

De rechter bepaalt op basis van de offertes welke herstructureringsdeskundige het meest geschikt is voor de zaak.

Wilt u een offerte aanvragen van onze herstructureringsdeskundige, neemt u dan contact op met Derk van Geel, partner Insolventierecht & Herstructurering, via derk.vangeel@actlegal-fort.com of +31 (0)20 664 5111.

Herstructureringsdeskundige act FORT

Derk van Geel

Derk van Geel, partner Insolventierecht & Herstructurering, kan u als advocaat begeleiden in een WHOA traject, maar ook in de hoedanigheid van (een door de rechtbank te benoemen) herstructureringsdeskundige.

E derk.vangeel@actlegal-fort.com
T +31 (0)20 664 5111

act Fort Advocaten is verbonden aan het onafhankelijke WHOA kennisplatform Allesoverwhoa.nl.
Op dit platform werkt act FORT samen met experts op het gebied van herstructurering.

Onze WHOA specialisten